TESCL LEMLER

LMTED RKET - Hisse Devri

HSSE DEVR
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru
1.    Dilekçe 
2.    Genel kurul karar (noter onayl 2 adet)
3.    Noterde düzenlenen hisse devir temlik sözlemesi
4.    Reit olmayan irket ortann anne ve babasnn ya da anne/babadan herhangi birisinin irkete ortak olmas halinde reit olmayan ortak için mahkemeden alnm kayyum atama karar
5. Pay defterinin son halinin müdür imza ve kaeli sureti
* Hissesini devredip irketten ayrlan ortak da hisse devir kararna katlmal ve ortaklar kurul kararn imzalamaldr.
* Hissesini devredip irketten ayrlan ortak müdür ise görevine devam edip etmeyecei kararda belirtilmelidir.
* TTK 623 gereince irket ortaklarndan en az birinin irketi yönetim hakkna ve temsil yetkisine haiz müdür olmas gerekmektedir.
* irketin birden fazla müdürünün olmas durumunda bunlardan birinin irket orta olup olmamasna baklmakszn müdürler kurulu bakan olarak atanmas arttr.
* Yeni ortak girii var ise ortan ad ve soyad yannda yerleim yeri, vatandalklar ve Türkiye Cumhuriyeti Vatanda ise kimlik numaralar T.C. kimlik numaras, yabanc uyruklu ise, vergi numaras veya yabanclara mahsus kimlik numaras belirtilmelidir. Yabanc uyruklu ortan ikamet adresi Türkiye'de ise ikamet tezkeresi eklenmelidir. Yeni giren ortan yabanc uyruklu tüzel kii olmas halinde tüzel kiinin güncel sicil kaytlarn içeren belge ( Bu belge, irketin tabi bulunduu ülkedeki noterler tarafndan ve o ülkedeki Türk Konsolosluu veya Türkiye'deki Dileri Bakanl tarafndan ya da Yabanc Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldrlmas Sözlemesi hükümlerine göre onaylanm ve bunlarn noterden onayl Türkçe çevirilerinin de yaptrlm olmas gerekir.) 

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 3177 kisi grntledi.