Yurt D Gezisi Destei

Yurt D Gezisi Destei

Highslide JS

Ülkemiz ihracatnn artrlmas hedefiyle KOSGEB’le ibirlii yapan TOBB, KOB’lerin yurt d i gezilerinde önemli bir payda haline gelmitir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii, KOB’lerimizin yurtd pazarlara açlmalarn salayabilmeleri, bu çerçevede yurt d i gezilerini yaygnlatrarak daha nitelikli hale getirip ihracat kapasitelerini artrabilmeleri adna KOSGEB’le yeni bir destek modeli konusunda ibirlii gerçekletirmitir. Bu destekle; KOB’lerin kendi sektörü ile ilgili ürün gelimelerini ve yeni teknik-teknolojileri takip edebilmeleri, yabanc pazarda ikili i görümelerini tesis edebilmeleri, ithal/ihraç ürünler analizi ve pazar aratrmalar yapabilmeleri adna frsat oluturulmu; fuar katlmlar, sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri ile ticari kapasitelerini artrmalar hedeflenmitir. KOSGEB letme Gelitirme Destek Program Yurt D Gezisi Destekleri çerçevesinde KOB’ler; odaborsalar kanalyla yurtdna gerçekletirecekleri i gezilerinde destek almaya hak kazanmaktadrlar. Yurt D Gezisi Destei nedir? Yurtd Gezisi Destei, oda, borsa ve birlikler tarafndan iletmelerin yeni teknik-teknoloji veya sektörel gelimeleri takip etmeleri ve uluslararas ibirlikleri tesis etmeleri amacyla düzenlemeyi planladklar yurtd i gezisi programlarn Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii’ne bavurarak gerçekletirmeleri halinde KOB’lerin faydalanaca destek programdr. Destek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii kanal ile Küçük ve Orta Ölçekli letmeleri Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanl (KOSGEB) tarafndan salanmaktadr. Destek kalemleri nelerdir? a. Konaklama giderleri b. Ulam giderleri ( Bulunulan yerden yurtd i gezisinin düzenlendii ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yaplacak havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ulam bilet ücretleri) c. Tercüme, rehberlik giderleri, fuar giri ücretleri ve toplant-organizasyon giderleri Destek miktar ne kadardr? Her bir yurtd gezisi için iletme bana salanacak azami destek; a. Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avusturalya ktas ile Asya Pasifik Ülkeleri için 5.000,- TL b. Çin Halk Cumhuriyeti dâhil dier ülkeler için 3.000,- TL’dir. Program süresince salanacak desteklerin oran %60 (altm) olarak uygulanr.

Yurtd i gezisinde yer almas gereken etkinlikler nelerdir? Destek kapsamna alnacak yurtd i gezisi programnda, iletmelerle yaplacak ikili i görümelerinin ve Ticaret Bakanl tarafndan yllk yaynlanan “Milli Katlm Organizasyonu Düzenlenecek Fuarlar Listesi”nde yer alan bir fuar ziyaretinin yer almas gerekir. Ancak bu faaliyetlerden sadece birinin gerçekletirilmesi durumunda, yurtd i gezisi program aada belirtilen faaliyetlerden en az birini de içermelidir. a. Meslek kurulular* ile toplant, b. Sanayi Bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans gruplar vb. ile görümeler. Organizasyon kapsamnda yer alan her bir aktivite 2 (iki) günden fazla olamaz. Yurtd i gezisi programnda yaplacak aktivitelere ilikin program ak birbiriyle uyumlu olmaldr. Oda-borsalar düzenlemek istedikleri yurt d i gezisi bavurusunu nasl gerçekletirir? Oda ve Borsalar düzenlemeyi planladklar yurt d i gezisi program için bavurularn TOBB’a yaparlar. Oda/Borsa yukarda belirtilen kriterleri dikkate alarak organize edecekleri yurt d i gezisi programlarnn destek kapsamna alnmas için; yurt d i gezisi programnn balama tarihinden en geç 21 (yirmibir) gün öncesine kadar “Yurt D Gezisi Program Bavuru Formu Ve Taahhütnamesi” ile “Yurt D Gezisi Program Düzenleyici Oda-Borsa Gerçekletirilecek Faaliyetlere likin Bilgi Doküman” ve ekleri ile resmi yazyla TOBB’a bavurur. Bavuru formunun ekinde yer almas gereken belgeler nelerdir? • Ziyaret edilecek fuar bünyesinde gerçekletirilecek ikili i görümesi organizasyonlarna itirak edecek destek talep eden iletmelerin ikili i görümesi katlm kayt bilgilerine bavuru formu ekinde yer verilir. • Fuar dnda yaplacak ikili i görümelerinde; i gezisi programna katlacak tüm iletmeler için ortak bir platformda yeri ve zaman belirlenen, gidilecek ülkelerdeki firmalar ile birebir görüüleceine ilikin bilgi ve yazmalara bavuru formu ve ekinde yer verilir. Meslek kurulular ile toplant sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans gruplar vb. ile yaplacak görümeler bu kapsamda deerlendirilmez. • Yurtd i gezisi programnda; meslek kurulular ile toplant sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans gruplar vb. görümelerin yer almas durumunda bu aktivitelere ilikin kar tarafla yaplan yazmalara bavuru formu ekinde yer verilir. • TOBB gerekli görülmesi halinde oda-borsa’dan ek bilgi ve belge isteyebilir. Dikkat edilecek hususlar nelerdir? • Yurtd i gezisinin destek kapsamna alnabilmesi için; bavuru esnasnda KOSGEB Veri Tabanna kaytl en az 10 (on) iletmenin yurt d i gezisi programnda yer almas gerekir. • Yurt d i gezisine ilikin destek ödemesinin yaplabilmesi için; ilgili i gezisine en az 10 (on) iletmenin katlmas ve destek talep eden iletmelerin yurt d i gezisi programndaki tüm aktivitelere katlmas gerekir. Mazeretleri nedeniyle i gezisine 10 iletmeden az katlm olmas durumunda destek bavurusunda bulunan iletmelerin desteklenip/ desteklenmeyeceine KOSGEB Bakanlnca karar verilir. • Yurtd i gezisine katlacak iletme temsilcilerinin; iletme sahibi, orta veya çalan olmas gerekir. * letmelere ve giriimcilere yönelik faaliyet gösteren, oda, borsa, birlik, konfederasyon, federasyon, vakf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri yönetimleri Destekten faydalanmak isteyen iletmenin faaliyet alan ile yurtd i gezisinin kapsad i kollarnn uyumlu olmas zorunludur. 

 

TOBB bavuru nasl deerlendirir? TOBB deerlendirmeyi aadaki esaslar çerçevesinde; a. Yurtd i gezisi programnn düzenlenme gerekçesi, b. Yurtd i gezisi programnn detayl plan (Balangç ve biti saatlerini ifade ederek gün baznda program ak), c. kili i görümelerine ilikin ayrntl bilgi ve kar tarafla yaplan yazmalar, d. letmelerin fuar giri biletleri, e. Yurt d i gezisi program kapsamnda gerçekletirilecek aktivitelere ilikin yurtdndaki iletmeler, kurum/kurululardan alnan davet ve/veya teyit yazlar, f. Yurt d i gezisine katlacak iletmelerin faaliyet alanlar ile yurtd i gezisi kapsamnda gerçekletirilecek aktivitelerin uyumlu olmas, g. Yurtd i gezisi programnda organizatör bir kurulutan hizmet alnmas durumunda, organizatör kuruluun A snf Seyahat acentas belgesi sahibi olmas, h. Programn süresinin ziyaret edilecek Milli Katlm Organizasyonu Düzenlenecek Fuarn balangç ve biti tarihleri ile uyumlu olmas, hususlarn dikkate alarak deerlendirir. Deerlendirme TOBB Yurt D Gezisi Ön Deerlendirme Kontrol Listesi çerçevesinde yaplr. Deerlendirme sonucunda yurt d i gezisi program kabul edilebilir, reddedebilir veya en fazla 2 (iki) defa revizyon isteyebilir. Son revizyonun, yurtd i gezisi oda-borsa tarafndan programn balama tarihinden en geç 16 (onalt) gün öncesine kadar oda-borsa tarafndan TOBB’a gönderilmesi gerekir. stenilen revizyonlarn yaplmamas durumunda bavuru reddedilir. Seyahat sonras sonuç raporu nasl düzenlenir? Yurt D Gezisi programnn tamamlanmasn müteakip, yurt d i gezisini düzenleyen oda-borsa tarafndan “Yurtd Gezisi Program Oda-Borsa Sonuç Raporu” hazrlanr. Sonuç raporuna kantlayc belgeler (fotoraf, resmi yaz, fuar ziyaretçi listesi, kartvizit, haber vb.) eklenir. TOBB, Yurt D Gezisi sonuç raporunu ve program aktivitelerinin onaylanan programa uygun olarak gerçekletirildiine ilikin belgeleri deerlendirir. Yaplan deerlendirme sonucunda gerekli görülmesi halinde yurt d i gezisi sonuç raporu için revizyon ve ek bilgi/belge istenebilir. Yurt d Gezisi Sonuç raporlarnn uygun bulunmamas durumunda, yurt d i gezisi destek kapsamndan çkarlr. KOB’lerin gerçekletirmesi gereken ilemler nelerdir? TOBB koordinasyonunda, oda ve borsalar tarafndan düzenlenen KOSGEB destekli Yurt D Gezilerine katlm salamak isteyen KOB’leraadaki ilemleri yerine getirmelidir. 1. KOSGEB Veritabanna Kayt ve letme Gelitirme Destek Program Bavurusu 2. Yurt D Gezisine katlmak için geziyi düzenleyen oda veya borsaya bavuru 3. KOB Bilgi Sistemi üzerinden seyahat programna kayt 

1. KOSGEB Veritabanna Kayt ve letme Gelitirme Destek Program Bavurusu Programdan yararlanmak isteyen iletmenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Türk Ticaret Kanununda tanml gerçek veya tüzel kii statüsünde olmas, KOSGEB veri tabannda kaytl ve aktif durumda olmas gerekir. letme ve kurum/kurulular KOSGEB Veri Tabanna Kayt Sürecine likin Usul ve Esaslar çerçevesinde www.kosgeb.gov.tr adresinden KOSGEB Veri Tabanna kaydn yapar. letmenin program kapsamndaki desteklerden faydalanabilmesi için KOB Bilgi Beyannamesinin güncel olmas gerekir. Programdan faydalanmak isteyen iletme “letme Gelitirme Destek Program Bavuru Formu”nu KOB Bilgi Sistemi üzerinden doldurarak ve “letme Gelitirme Destek Program” “Yurt D Gezisi” balna girerek bavurur ve çkan taahhütnameyi kabul ederek bavurusunu onaylar. Uygulama Birimi iletmenin KOB Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre bavuruyu inceler. Uygulama birimi tarafndan bavurusu onaylanan iletmenin taahhütnamesini Kobi Bilgi sistemi üzerinden onaylamas gerekir. Taahhütnamenin iletme tarafndan onaylanma süresi, uygulama birimi tarafndan bavurunun onayland tarihten 30 (otuz) gündür. 2. Yurt D Gezisine katlmak için, geziyi düzenleyen oda veya borsaya bavuru letme KOSGEB veritabanna kayt yaptrdktan sonra katlmak istedii yurt d i gezisine ilikin talebini “Yurt D Gezisi Program KOB Bavuru Formu ve Taahhütnamesi”ni doldurarak ve imzalayarak oda veya borsaya iletir. Yurtd i gezisine katlacak iletme temsilcilerinin; iletme sahibi, orta veya çalan olmas gerekir. 3. KOB Bilgi Sistemi üzerinden seyahat programna kayt Destekten yararlanmak isteyen iletme, ilgili destee ilikin letme Gelitirme Program Uygulama Esaslar’nn, Yurt D Gezisi Destei “Destek Unsurlar” bal altnda yer alan koullara uygun olarak KOB Bilgi Sistemi üzerinden bavurusunu yapar. Destekten yararlanmak isteyen iletmenin, i gezisi program balama tarihinden 2 (iki) i günü öncesine kadar KOB Bilgi Sistemi üzerinden bavuru yapmas gerekir. KOSGEB Uygulama Birimi, bavuruyu mevzuat çerçevesinde deerlendirir. Bavuru sonucu iletmeye KOB Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir. Seyahat dönüü, KOB’ler destekten faydalanmak için ödeme talebini nasl gerçekletirir? Yurt d i gezisi desteine ilikin hizmet alm ve kesin kabulü ilemleri tamamlandktan sonra iletme KOB Bilgi Sistemi üzerinden “Ödeme Talep Formu”nu doldurur. Hizmet almna ilikin gerçekleme, fatura ve ödeme tarihlerinin, destek bavurusunun KOSGEB Uygulama Birimi tarafndan uygun bulunduu tarihten sonra olmas gerekir. Destek ödeme talebinin KOSGEB tarafndan uygun bulunmasnn ardndan, ilgili iletmenin banka hesabna destek ödemesi aktarlr. Destek ödemesine esas belgelerin (Ödeme talep formu ve ekleri), en geç 1 (bir) yl içerisinde iletme tarafndan destek ödeme sürecine uygun olarak iletilmesi gerekir. Ayrntl Bilgi ve Formlar için: http://www.kobi.org.tr

 


Tarih : 29.11.2018
/ 263 kii grntledi.