TOBB 80. Mali Genel Kurulu Ankarada yapld

TOBB 80. Mali Genel Kurulu Ankarada yapld

Highslide JS
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii’nin (TOBB) 80. Mali Genel Kurul Toplants, TOBB ETÜ’de gerçekletirildi.​
Genel Kurul Bakanln Gürsel Baran’n yapt Genel Kurul’a, TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Konsey Bakanlar ile TOBB Delegeleri katld. 
 
Toplantda, Hesaplar nceleme Komisyonu, Mevzuat Komisyonu, Ekonomik Raporu nceleme Komisyonu, Dilekleri nceleme Komisyonu, Avrupa Birlii Uyum Komisyonu, D likiler Komisyonu, Vergi Komisyonu, Ekonomi Politikas Komisyonu ve Basn ve Yayn Komisyonu sunular gerçekletirildi. 
 

TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu, Genel Kurul konumasnda yl boyunca gerçekletirdikleri faaliyetlere ve i dünyasnn gündemindeki konulara dikkat çekti.

 

Dünya’nn, ilginç ama zor bir dönemden geçtiine deinen Hisarcklolu, “Ülke ekonomilerinin genelinde büyüme istikrarl seyrederken, enflasyon geriliyor. 2023 ylnda küresel büyümenin, 2022’ye göre 1 puan artarak yüzde 3,2 olduu tahmin ediliyor. 2024 ve 2025’de de bu civarda olmas bekleniyor” dedi. Yüzde 10’a ulaan küresel enflasyonunsa, yüzde 7’nin altna dümesinin öngörüldüünü bildiren TOBB Bakan Hisarcklolu, enerji, gda ve tedarik zincirlerinde yaanan skntlara ramen, dünya ekonomilerinin çounun dirençli çktn ve genel bir iktisadi durgunluun önüne geçildiini ifade etti.

 

-Küresel gelimeler

 

Çin ekonomisindeki yavalamaya karn, beklenenden iyi performansyla ABD ekonomisinin, küresel büyümenin itici gücü olduunu bildiren Hisarcklolu unlar söyledi:


hracatmz açsndan büyük önem tayan Avro Bölgesi'nde, büyümenin bu yl hzlanmas bekleniyor. Dünya mal ticaret hacmi, 2023’te yüzde 1 gerilemiti. 2024'te yüzde 3 artaca tahmin ediliyor. Küresel iktisadi ortamdaki iyilemeye ramen, jeopolitik riskler, çatmalar ve ticarette korumaclk artyor. Kzl deniz ve Hint okyanusunda Husi’lerin Yemen üzerinden ticari gemilere saldrs, gemi trafiini engelliyor. Süvey kanalndan geçiler yar yarya azald. Konteyner tama maliyeti 6 ayda 3 katna çkt. klim deiikliinin olumsuz etkileri, her geçen sene daha da büyüyor. Bunun, çok daha büyük bir küresel göç dalgas balatmasndan da endie ediliyor. Büyüyen düzensiz göç meselesi, pek çok ülkeyi tehdit eder hale geliyor.

 

Yaplan aratrmalar, küresel scaklk artnn, 2050'ye kadar dünya çapnda 38 trilyon dolar ekonomik zarara neden olacan gösteriyor. Doal afetler ve özellikle de kuraklk, bata ülkemiz olmak üzere, dünyann büyük ksmn etkiliyor. Hatta daha kötümser bakanlar, iklim deiiklii önlenemezse, insanln son yüzylnda olduumuzu iddia ediyor. Bu belirsiz ve riskli küresel ortamda, Türkiye olarak, hem iktisadi, hem de askeri açdan, güçlü ve etkili olmak zorundayz.”

 

-Yapsal reformlar için seçimsiz dönem frsat


Türkiye’nin genel ve yerel seçimleri, kendine yakr bir demokratik olgunlukla, sükûnet ve suhuletle tamamlayarak, bu süreci geride braktn hatrlatan Hisarcklolu, önümüzdeki 4 yllk seçimsiz dönemin, ekonomideki sorunlarn çözülmesi ve yapsal reform ateinin yeniden canlanmas için önemli bir frsat olduunu söyledi.

 

Hisarcklolu u deerlendirmelerde bulundu: “Sayn Cumhurbakanmzn ve ekonomi yönetiminin, son dönemdeki admlar ve açklamalar da ümit verici. nallah bu zorlu süreci de baaryla geride brakacaz. Daha güçlü ve daha rekabetçi bir ekonomik yap kuracaz.

 

Geride braktmz dönemde pek çok projeyi hayata geçirdik. Hamdolsun sizlerle birlikte, ilklere imza atan bir kurum haline geldik. Ticaret Sicil ilemlerinde dijital dönüümü saladk. Eskiden günler, haftalar süren ilemleri, 2 saat içinde tamamlanr hale getirdik.

 

Tarmda bir ilki, Lisansl Depoculuk sistemini ülkemize kazandrdk. Ticaret Borsalarmzla birlikte ülke sathna yaylmasn saladk.

 

Camiamzn bir dier hayali olan, Ürün htisas Borsas TÜRB’i faaliyete geçirdik. Ticaret Borsalarmz da, kurduklar ürün piyasas arac kurumlaryla, bu sistemi yatrmclara ulatrd.

 

Oda ve Borsalarmzla birlikte, yerel deerlerimizi ve lezzetlerimizi, Corafi aretlerle tescil ettirerek koruduk. lk defa AB nezdinde corafi iaretli ürünlerimiz tescil olmaya balad ve bu say 21'e ulat. 7'si ilan aamasnda bulunan, 51 bavurunun ilemleriyse devam ediyor.

 

Son bir ylda rekor sayda 53 bin Sanayi Kapasite Raporu ve 15 bin yerli mal belgesi düzenleyerek, yurt içi üretime destek verdik.


D ticarette de üyelerimizin iini kolaylatrdk, maliyetlerinin dümesini saladk. Mene ve Dolam Belgeleri Otomasyon Sistemi MEDOS’la, gerekli belgelere elektronik ortamda hzlca ulama imkân getirdik.


hracat Destek Ofislerimizle, 60 l’de firmalarmzn yurtdna açlmasna destek verdik.

 

94 bin TIR Karnesi düzenleyerek, yllk 22 milyar Avro tutarnda kefalet yükü üstlendik. Garantör olduumuz TIR Karneleri sayesinde, ihracat tamas yapan TIR’larmz, ülke gümrüklerinden hzla geçebildi.

 

137 Oda ve Borsamz ortaklyla kurduumuz Gümrük ve Turizm letmeleri (GT), sadece ülkemizde deil, dünyada da bir ilke imza att. “Yap-let-Devret” modeli çerçevesinde snr kaplarn modernize ettik ve böylece lojistik maliyetlerini azalttk. Üyemize kazandrdk, devletimize kazandrdk, ülkemize kazandrdk.

 

Birlemi Milletler tarafndan dünyadaki en iyi kamu-özel sektör ibirlii projesi olarak seçildik ve baka ülkelere de örnek gösterildik. Bu modelimizi yurtdna da ihraç ettik. slam ülkelerinin kara gümrüklerini yenilemek üzerine, slam Ticaret Odas’yla ortak bir giriim balattk.


ikago’da açtmz Ticaret Merkeziyle, üyelerimizin ABD pazarna eriimlerini kolaylatrdk.

 

Ticari anlamazlklarn hzl ve kolay ekilde çözümü için Arabuluculuk sistemini ülkemize kazandrdk. Kurduumuz TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyumazlk Çözüm Merkezini, ülke çapnda yaygnlatrdk. 126 Oda ve Borsamz da, arabuluculuk ve tahkim merkezi haline getirdik. Uluslararas ticaretteki anlamazlklar için de arabuluculuk hizmeti vermeye baladk.”

 

- dünyas meslek eitiminde söz sahibi oldu


Türk i dünyasn, mesleki eitimin yönetiminde, ilk defa söz sahibi yaptklarn belirten TOBB Bakan Hisarcklolu, oda ve borsalarn 129 meslek lisesinin hamiliini üstlendiini dile getirdi. “Bunlar, en çok tercih edilen okullar haline getirdik. Böylece meslek liseleriyle, i gücü talebi arasndaki uyumsuzluu giderdik. Gençlerimizi meslek sahibi yaptk. Firmalarmza da nitelikli insan kayna saladk” diyen Hisarcklolu TOBB Cern Sanayi rtibat Ofisi kurduklarna, TOBB MEYBEM’le, 81 lin tamamnda, 77 meslekte snav ve belgelendirme hizmeti sunduklarna ve

 

Kredi Garanti Fonuyla (KGF) üyelerimize kefil olmay sürdürdüklerine iaret etti. 1991’de kurulan KGF’nin, ilk 10 sene neredeyse hiçbir faaliyet göstermediini, onu aktif hale getirdiklerini belirten Hisarcklolu, “Dünyadaki en büyük kredi garantörlerinden birine dönütürdük. Üyesine kefil olan bir kurum oldu. Yaklak 700 bin üyemiz bu sayede uygun teminatl kredi imkânna kavutu” dedi.

 

-Giriimcilii artran projeler


Kadn ve Genç Giriimci Kurullarnn tarihi bir baarya imza attna dikkat çeken TOBB Bakan, “Türkiye’nin 81 ilinde 15 bine ulaan üyesiyle, bu alanda Avrupa’nn en büyük tekilat haline geldiler. Kurullarmz adeta birer proje fabrikasna dönütü. Giriimcilik ekosistemini güçlendirmek için canla bala çalyorlar. Dünyann önde gelen irketleriyle, ortak projeler yapyorlar. Giriimcilii tevik eden yüzlerce faaliyete imza atyorlar. Her sene daha fazla kadna ve gence rol model oluyor, yol gösteriyorlar. hayatnda yer almalarn ve yükselmelerini salyorlar. Kadn ve genç giriimci kurullarmz; Sizlerle birlikte ülkemizi bu corafyann giriimcilik merkezi yapacamza yürekten inanyorum” diye konutu.
 

-TOGG ile gelen baar

 

Hisarcklolu unlar söyledi: “TOBB ETÜ’de, gelecein giriimcilerini ve liderlerini yetitirmeye devam ettik. Savunma sanayinden, yüksek teknolojiye birçok alanda ülkemize deer katan, dünyaya teknoloji ve bilgi ihraç eden bir üniversite haline geldik. Burada da ilklere imza attk. Dünyann en büyük su türbin test tasarm merkezini açtk. Aselsan’la birlikte, ülkemizin ilk kuantum bilgisayar laboratuvarn kurduk. Türkiye’nin ilk Yapay Zeka Mühendislii bölümünü faaliyete geçirdik. lk mezunlarn da geçen sene verdik. TOGG’un Teknoloji Aratrma Merkezi’ni de burada açtk.

 

Geçen sene yurtiçi sata balayan TOGG, hamdolsun daha ilk senesinde gelen yüksek taleple, tüm üretimini satt. Dünyadaki elektrikli araç üreticileri arasnda, ilk senesinde rekor sat rakamna ulatk. Allah nasip ederse seneye ihracata da balayp, bayramz yurtdnda da dalgalandracaz.

 

Küresel aktivitemiz bununla da snrl kalmad. Bayramz artk Dünya i örgütlerinin zirvesinde de dalgalanyor. Sizlerden aldm güçle, Dünya Odalar Federasyonu seçiminde, dier 5 adayn toplamndan daha fazla oy alarak Bakanla seçildik. Bu baar Türk i dünyasnn, bu gurur hepimizin.”

 

-kiz dönüüme uymak zorunlu

 

Orta vadedeyse i dünyasn bekleyen en önemli gelimenin ikiz dönüüm olduuna deinen Hisarcklolu, “kiz dönüüm; yani dijital ve yeil dönüüm. Bunlar bir tercih deil, hepimiz için zorunluluk. Bunu baaranlar rekabette öne çkacak, daha çok kazanacak. Üyelerimiz bu konuda, Odalarmzn kurduklar Model Fabrikalardan da istifade edebilirler.

 

Peki, dijitalleme niye önemli? letme maliyetlerinizi azaltyor ve ilemlere hz kazandryor. Bakn basit bir örnek vereyim. Diyelim perakende sat yapyorsunuz. Müteri ürünü raftan ald anda stoktan düecek. Toptancya, üreticiye ve nakliyeciye annda talep bilgisi gidecek. mzayd, onayd, teyitti, bunlarla zaman kaybedilmeyecek. Minimum stok tutma maliyetiyle iiniz yürüyecek.

 

Demek ki eski mesleklerin bir ksm ortadan kalkacak, ama yenileri gelecek. Bugünkü mesleklerin yars, geçen asrda yoktu. Bugünkü mesleklerin birçou da 2050’de olmayacak. Dolaysyla da önce eitim sistemimizi, bu teknolojik deiimle uyumlu hale getirmeliyiz. gücünün becerilerini de, gelecein niteliklerine uygun hale getirmeliyiz.


Öte yandan Avrupa’ya ihracatmz devam ettirmek istiyorsak, yeil dönüümü de uygulamak zorundayz. Aksi halde ilave vergi çkacak. Bu da maliyetlerimizi artracak ve pazar rakiplerimize kaptracaz. Bu sürecin doru ilemesi için, önce ülkemizde Emisyon Ticaret Sistemi kurulmas lazm. Bu konuda, kamu idaremizle birlikte çalyor, önerilerimizi aktaryoruz. Buradan elde edilecek gelirden, Avrupa Birliinde uyguland gibi, sektörlerin de desteklenmesini istiyoruz. Mesela denizcilikte; gemi, tersane ve limanlarn yeil dönüümüne pay ayrlmasn talep ediyoruz.

 
TOBB MEYBEM ile dorulama gibi belgelendirme ihtiyaçlarna yönelik hizmetler sunuyoruz. En çok etkilenecek sektörlerimizle, kamuyu bir araya getirerek, sektörlerin yol haritasn birlikte belirliyoruz. Oda ve Borsalarmzla birlikte, KOB’lerin yeil ve döngüsel ekonomiye geçiine destek olarak, onlara rehberlik ediyoruz. TOBB ETÜ bünyesinde kurmakta olduumuz teknokentle, yüksek teknoloji yatrmlarn destekliyoruz. Akll KOB Platformumuzla, KOB’lerimizi dijital hizmetlere ulatryoruz. Tedarikçi Gelitirme Programmzla, Anadolu’daki KOB’lerimize, ulusal ve uluslararas irketlerin tedarikçisi olma imkann saladk. imdi de onlar küresel tedarik zincirlerine de entegre edeceiz. E-ticaret ve e-ihracat ile ticaret eksenimizi genileteceiz.


Bir dier önemle takip ettiimiz konu, Orta Anadolu-Dou Akdeniz hattnda yeni bir sanayi havzas kurulmas. Böylece Marmara’daki kentsel dönüümü hzlandrabiliriz. Marmara’da yüksek teknoloji yatrmlar için yeni alanlar açabiliriz. Ayrca OSB’leri geniletebilmek ve yeni sanayi yatrmlar yapabilmek için, sanayi arsalar üretmeliyiz. OSB’lerle liman ve demiryolu balantlarn güçlendirmeliyiz.


hracatta demiryolunu daha aktif kullanmalyz. 6 ubat depreminden en çok etkilenen illerde, ilçe bazl özel tevikler hazrlamalyz. Özel afet bölgesi ilan ederek, kamuya olan vergi ve SGK prim borçlarn terkin etmeliyiz.


klim deiiklii ve kuraklk, tarm ve hayvancl stratejik sektör olarak öne çkartyor. Gda güvenliinin salanabilmesi için bu alanda yeni bir sayfa açalm. Mevzuat, günün ve gelecein artlarna göre yeniden yazlalm.


Gelin, Türkiye’yi burada terminal bir ülke yapalm. Karadeniz ve orta Asya’daki hububat ve tarmsal üretimi, Lisansl Depolar kurarak Karadeniz havzasnda depolayp, güneyimizdeki ülkelerin pazarlarna açalm. Dolaysyla TÜRB’e de uluslararas nitelik kazandralm.

 

- dünyasnn dier konular
 

Türkiye-Avrupa Birlii ilikilerinin, pozitif gündem maddelerinde salanacak ilerlemeyle canlandrlmasn isteyen Hisarcklolu, Gümrük Birlii’nin güncellenmesi ile yeil ve dijital dönüümün, en somut pozitif gündem alanlar olarak öne çkarlmas gerektiini vurgulad.

 

insanlarmzn d temaslarn zorlatran ve adeta tarife d bir engel haline gelen vize konusunun çözülmesini talep eden TOBB Bakan Hisarcklolu öyle konutu: “ Mallarn serbest dolam gümrük birliiyle mümkün hale geldi. Ama bunlar üretip satan, tüccar ve sanayicilerimiz snrda bekletiliyor. Bunu kabul edemeyiz. Elbette skntlarmz bunlarla snrl deil. Yine dün Sayn Cumhurbakanmzdan Ekonomi urasn toplamasn talep ettik. Böylelikle Bakanlarmz, üyelerimizin dert ve skntlarn dorudan aktarabilecekler. Elbette bundan sonra da, sizlerin bize iletecei tüm konular gündemimize almaya devam edeceiz.


unu da hep aklmzda tutalm. Türkiye, istikbalini ancak daha fazla demokrasi, daha istikrarl ve güçlü ekonomik yap ve daha salam bir hukuk sistemi üzerine ina edebilir. Bu düsturla inallah ylmadan, yorulmadan, kararllkla yürümeye devam edeceiz.

 

Türkiye çok güçlü bir ülke. Yeter ki ayrmz, gayrmz olmasn. Birbirimizi ötekiletirmeyelim. Öteki diye ayrt etmeyelim. Hep birlikte kucaklaalm. “Birlikte rahmet ve bereket, ayrlkta azap vardr”, öüdünü aklmzdan çkartmayalm. Bunu baardmzda önümüzde tarihi bir frsat kapsnn açldn göreceiz.

 

Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Asya’da ve hatta sahra alt Afrika’da kendi deer ve üretim zincirlerimizi kurgulayacak bir kapasiteye sahibiz. Özellikle de Türk Cumhuriyetlerindeki soydalarmzla birlikte, Orta Asya’y küresel bir ticaret ve üretim üssüne dönütürebiliriz.


Zira bugün Türkiye ekonomisi, ürün ve pazar çeitlilii açsndan, dünyada ilk sralarda. Dünya pazarlarnn ana tedarikçileri arasnda. Bu müthi bir baar öyküsüdür. imdi de, çevre corafyamzda yeni bir iktisadi güç alan kurabiliriz. Bunun baaracak kapasiteye ve tecrübeye de sahibiz.

 

Ne yaptksa birlikte yaptk, sizlerden aldmz güçle yaptk. Oda ve Borsalarmzn, artan hizmet kalitesiyle ve kapasitesiyle yaptk. Sizler ehirlerinizde adeta proje fabrikasna dönütünüz. Bugüne kadar 2 binden fazla proje hayat geçirdiniz. Böylelikle ehirlerinize, bugünkü deeriyle 75 milyar lira kaynak temin ettiniz. Uluslararas projelere imza atan, ehirlerine yeni eserler kazandran, çada kurumlar haline geldiniz.


Dünyadaki Odalarla birlikte çalmalar yapyor, yurtdndan fon salyorsunuz. Avrupa’nn en iyi Odalaryla, ayn hizmeti, ayn kalitede veriyorsunuz. Küresel ölçekte dereceye giriyor, ödüller kazanyorsunuz.


Ankara, Aydn, Gaziantep, stanbul, zmir ve Konya Ticaret Odalarmz, Eskiehir, Gaziantep, stanbul, Kocaeli ve Konya Sanayi Odalarmz, Alanya, Bursa, Çorlu ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odalarmz, dünya çapnda dereceye girdiler ve ödüllere layk görüldüler. Sizlerin emek ve gayretleriyle, Oda ve Borsalarmz, reel sektörün asli hizmet merkezleri oldu.


Akredite olan, yani üyelerine 5 yldzl hizmet sunan Oda-Borsa saymz 278’e çkt. Hedefimizse 365. Camiamzn ulat bu seviye sizlerin eseri. Hepinizle ayr ayr iftihar ediyor, sizleri alklyorum.”


Tarih : 16.05.2024
/ 72 kii grntledi.