SANAYİ İŞLEMLERİ


Kapasite Raporu Başvuru Formu

Kapasite raporu nedir?

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir. Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç:

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.

Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı :

28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler :

Yatırım Teşvik Belgesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi,

Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,

Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde

İhalelerde,

Kredi teminlerinde,

Sanayi Veri Tabanının hazırlanmasında

Kapasite raporu otomasyon sistemi

01.02.2008 tarihinden itibaren uygulamaya başlanmış olanKapasite Raporu Otomasyon Sisteminde, Kapasite Raporlarında yer alan ürünler, ana makineler ve ana tüketim maddeleri, NACE kodlama sisteminden türetilmiş olan PRODCOM 2010 kodlama sistemi ile kodlanmaktadır.

Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminin başlamasıyla posta, kağıt, elden takip masraflarında oldukça azalma olmuş ve en önemlisi zamandan tasarruf sağlanarak işlemler oldukça kısa sürelere indirilmiştir. Böylece Kapasite raporlarının elektronik ortamda tutulmaları da sağlanmıştır.

Kapasite Raporlarının İncelenmesi ve Onaylanması

5174 sayılı Yasanın verdiği yetki, Oda Muamelat Yönetmeliği ve yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre odalarımızca düzenlenmekte olan kapasite raporları Birliğimizce incelenerek onaylanmaktadır.

Ülkemiz sanayi hakkında bilgi üretilebilecek yegâne veritabanı konumunda olan Sanayi veritabanının kaynağı Kapasite Raporlarıdır. Birliğimiz uzmanlarınca incelenip onaylanan kapasite raporlarında gerçekleştirilen en önemli değişiklik, kapasite raporlarında yer alan “Ürünlerin”, “Ana Üretim Makinelerinin” ve “Ana Hammaddelerinin” kodlanması işlemidir.

Birliğimize Ağustos 2010 tarihi itibariyle tüm odalarımız Kapasite Raporu Otomasyon Sistemi üzerinden kapasite raporu göndermeye başlamıştır.

** Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği hesaplarından herhangi birine “Kapasite Raporu Onay Ücreti”’nin yatırılacağı banka hesapları:
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
ANKARA
T.VAKIFLAR BANKASI
TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13


İş Makinası Tescili İçin Başvuru Dilekçesi

İş Makinasının Tanımı:

İş makinesi : Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçları ifade eder.

İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?

1. Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,

2. Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;

a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,

b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.

 

İkinci El İş Makinesinin Satış Ve Devirleri Nasıl Yapılır?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.


4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35), 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

10 Haziran 2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5) ile Birliğimize kontrol yetkisi verilmiştir.

Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesine istinaden çıkarılan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları” ise 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve Tebliğdeki değişiklikler işlenmiştir.

TOBBYERLİ MALI BELGESİ  ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI  BANKA HESAPLARI

PARACİNSİ

HESAP ADI

ŞUBE KODU

HESAP NO

IBAN NO

BANKA

ŞUBESİ

TL

TOBB-Kapasite Bedelleri

4201

785529

TR100006400000142010785529

T.İŞ BANKASI

AKAY

TL

TOBB-Kapasite Bedelleri

153

69072

TR350004600153888000069072

AKBANK

BAKANLIKLAR

TL

TOBB-Kapasite Bedelleri

760

5994350-5032

TR020001000760059943505032

ZİRAAT BANKASI

AKAY

TL

TOBB-Kapasite Bedelleri

184

2068017

TR210001500158007293586413

VAKIFLAR BANKASI

MERKEZ

TL

TOBB-Kapasite Bedelleri

1311

16000038

TR140001200131100016000038

HALKBANK

ÇUKURAMBAR TİCARİ

 

 Yerli Malı Belgesi müracaatı ve istenen belgeler ile ilgili olarak detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLGİLİ DOSYALAR
1-) Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi.pdf
2-) Yerli Malı Belgesi içinTaahhütname.pdf
3-) Katkı Oranı Hesap Cetveli (Ek3-A,Ek3-B,Ek3-C,Ek3-D)(4 sayfa).xls
4-) Talep Edilen Evrak Listesi.pdf
5-) TOBB Yerli Malı Belgesi Ücretlerinin Yatırılacağı Banka Hesapları.pdf