TESCL LEMLER

Anonim irket Pay Devri le lgili Bilgi Notlar

ANONM RKET PAY DEVR LE LGL BLG NOTLARI:

Ticaret Sicili Yönetmelii'nin 28. maddesinde, Ticaret Siciline ait tescil, deiiklik ve silinmeler ile dier i ve ilemlerin Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmelii hükümlerine göre yaplaca belirtilmitir.

Bununla birlikte, anonim irketlerde hisse senetlerinin devrine ilikin hükümler, Türk Ticaret Kanunu'nun 489, 490, 426; 499, 491 ve 501. maddelerinde açklanmtr. Bu maddelerin incelenmesinden de anlalaca üzere anonim irketlerde hisse senetlerinin devritescile tabi deildir.

TTK'da anonim irketlerde hisse senedi ya da geçici ilmühaber bastrlm olursa da pay devrinin tescilinin zorunlu olacana ve ticaret sicili gazetesinde yaymlanmasnn zorunlu olduu yönünde bir düzenleme bulunmamaktadr. 

Anonim irketin hisse/pay devri istenirse ticaret sicilinde tescil edilerek Ticaret Sicili Gazetesi'nde yaymlanabilmesi mümkündür. Bu ilemi yapmak isteyenlerden;

1- irket yetkilileri tarafndan imzalanm dilekçe,

2- noterden düzenlenmi hisse devir sözlemesi,

3- hisse devrine ilikin noter onayl yönetim kurulu karar örnei,

4- pay defteri (devir eden ve devir alan ortan kaydedildii sayfalar) noter onayl örnei,

5-Yabanc uyruklu gerçek kii ortaklarn tercüme edilmi noter onayl pasaport suretleri, vergi dairesinden alnacak vergi numaras veya yabanclara mahsus kimlik numaralarn gösteren belge ayrca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onayl ikamet tezkeresi. Yurt dnda ikamet eden Türk vatandalar için; yurt dnda çaltna veya oturduuna dair o ülkenin ilgili makamlarndan alnan belge,

Ortan yabanc uyruklu tüzel kii olmas halinde tüzel kiinin güncel sicil kaytlarn içeren belge (Bu belgenin, irketin tabi bulunduu ülkedeki noterler tarafndan ve o ülkedeki Türk Konsolosluunda veya Yabanc Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldrlmas Sözlemesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onayl Türkçe çevirisi ile Müdürlüe verilmesi zorunludur.)

( hisse devir kararnda sermayenin ksmen veya tamamen ödendiinin beyan edilmesi zorunlu deildir, ancak, kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiinin tespitine ilikin YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi asl istenecektir. )

Sonuç olarak anonim irketlerde pay/hisse devirlerinin ticaret siciline tescili ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan zorunlu deildir, ancak istenilmesi halinde bu mümkündür.

 

TTK nunun pay devrine ilikin maddeleri:

MADDE 338

- (1) Anonim irketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun

varl arttr. 330 uncu madde hükmü sakldr.

(2) Pay sahibi says bire düerse, durum, bu sonucu douran ilem tarihinden itibaren yedi gün içinde

yönetim kuruluna yazl olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi ald tarihten itibaren yedi gün içinde,

irketin tek pay sahipli bir anonim irket olduunu tescil ve ilan ettirir. Ayrca, hem irketin tek pay

sahipli olarak kurulmas hem de paylarn tek kiide toplanmas hâlinde tek pay sahibinin ad, yerleim yeri

ve vatandal da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve

tescil ve ilan yaptrmayan yönetim kurulu sorumludur.

(3)irket, tek pay sahibi olacak ekilde kendi payn iktisap edemez; ettiremez.

NOT:- ortak saynz 1 kiiye dütüünde doal olarak , Yönetim Kurulu üye saynz da 1 kiiye düürmek isterseniz ya da 1 kiiye düürmeyip, ortaklktan ayrlan Yönetim Kurulu üyeleri,ortak dndan Yönetim Kurulu üyesi olarak devam edecekler ise;,irket Esas Sözlemenizin Yönetim Kurulu maddesinde deiiklik yaparak genel kurulun onayna sunmalsnz. (çünkü sözlemenizin Yönetim Kurulu maddesinde:Yönetim kurulu üyesi ortaklar arasndan seçilecek  en az 3 kiiden oluur ibaresi deimelidir)

TTK.nun

B) Hamiline yazl pay senetlerinin devri

MADDE 489- (1) Hamiline yazl pay senetlerinin devri, irket ve üçüncü kiiler hakknda, ancak zilyetliin geçirilmesiyle hüküm ifade eder.

C) Nama yazl paylarn ve pay senetlerinin devrinde ilke

MADDE 490- (1) Kanunda veya esas sözlemede aksi öngörülmedikçe, nama yazl paylar, herhangi bir snrlandrmaya bal olmakszn devredilebilirler.

(2) Hukuki ilemle devir, ciro edilmi nama yazl pay senedinin zilyetliinin devralana geçirilmesiyle yaplabilir.

D) Devrin snrlandrlmas

I - Kanuni snrlama

MADDE 491- (1) Bedeli tamamen ödenmemi nama yazl paylar, ancak irketin onay ile

devrolunabilir; meerki, devir, miras, mirasn paylam, eler arasndaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra yoluyla gerçeklesin.

(2) irket, sadece, devralann ödeme yeterlilii üpheli ise ve irketçe istenen teminat verilmemise onay vermeyi reddedebilir.

II - Esas sözlemeyle snrlama

1. lkeler

MADDE 492- (1) Esas sözleme, nama yazl paylarn ancak irketin onayyla devredilebileceini öngörebilir.

(2) Bu snrlama intifa hakk kurulurken de geçerlidir.

(3) irket tasfiyeye girmise devredilebilirlie ilikin snrlamalar düer.

Tarih : 27.10.2015
/ 3227 kisi grntledi.