TESCL LEMLER

Sk Sorulan Sorular

1 - Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin internet üzerinden görüntülendii bir site var mdr?

Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin internet üzerinden görüntülenmesi için; www.tobb.org.tr sayfasna girilir, açlan pencerenin sa tarafnda yer alan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi balna tklanarak, Ücretsiz Gazete Sorgu bölümünden üye olunmas gerekmektedir. (2004 ylndan önce yaynlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri görüntülenememektedir.)

 

2 - Tescile tabi bir hususun Ticaret Sicili Müdürlüü' ne bavuru süresi ne kadardr?

Ticaret Sicili Müdürlüü' ne tescil talep müddeti 15 gündür. (Türk Ticaret Kanunu 30.maddesi)

 

3 - Yeni bir iyeri açtm. Ticaret ve Sanayi Odas'na m yoksa Esnaf ve Sanatkârlar Odas'na m kayt olmam gerekir?

Ticaret Sicili Müdürlüü' ne ve dolaysyla Ticaret ve Sanayi Odas'na kaydolabilmeniz için tacir olunmas gerekmektedir. Tacirin tanm ise Türk Ticaret Kanunu'nun 14. maddesinde yaplmtr. Buna göre "Bir ticari iletmeyi, ksmen dahi olsa, kendi adna ileten kimseye tacir denir." Dier taraftan Maliye Bakanl'nn yaynlam olduu limitin üzerinde yllk kazanca sahip olanlar tacir saylacandan Ticaret ve Sanayi Odasna kayt olabilirler.

 

4 - Anonim irketlerde her yl genel kurul yaplmas zorunlu mudur?

Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesine göre Anonim irketler her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde olaan genel kurul yapmak zorundadr.

 

5 - Anonim irket olarak kaytlyz. Genel Kurulda Yönetim Kurulumuzu 3 yl süre ile seçebilir miyiz?

Öncelikle irket esas sözlemesi / tadil metninin "yönetim kurulu ve süresi" maddelerine baklmas gerekir. Esas sözleme / tadil metninde aksine bir hüküm yoksa 3 yl süre ile seçilebilir. irket Esas sözleme / tadil metninde özel bir hüküm varsa 3 yl süre ile seçilemez.

 

6 - Anonim irket olarak kaytlyz. Yönetim Kurulunu 3 yl süre ile seçtik. Her yl genel kurul yapma zorunluluumuz var m? 3 yln bittii hesap dönemi sonunda genel kurul yaparsak herhangi bir sorunla karlar myz?

Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesine göre Anonim irketler her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde olaan genel kurul yapmak zorundadr. Her ne kadar yönetim kurulu 3 yllna seçilmi bile olsa her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde olaan genel kurullarn yaplmas zorunludur. Bu husus yasann emredici hükmüdür.

 

7 - Merkezimiz stanbul'da olan bir Limited irketiz. Kzltepe’de ube açmak istiyoruz. ube açl tescili için gerekli evraklar nelerdir?

www.kiziltepetso.org.tr adresinden Ticaret Sicili Tescil ilemleri balndan Limited irket tklanr, ube Kuruluu alanna girilmesi halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulalabilir.

 

8 - Yeni bir irket kurmak istiyoruz. Kullanmak istediimiz ticaret unvann belirlerken nelere dikkat etmeliyiz?

letme konusu ile irket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydyla ticaret unvan serbestçe belirlenebilir.
Ticaret unvannda yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çkarlara ve ahlaka aykr olamaz, kültürel ve tarihi deerleri zedeleyecek ekilde belirlenemez. 
Bir ticaret unvanna "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet", "Milli" kelimeleri yaln, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararyla konulabilir. 
Anonim ve Limited irketlerin ticaret unvannda iletme konularndan en az birinin yer almas zorunludur. letme konusunu gösteren ibarelerde ksaltma yaplamaz. Balca amac baka iletmelere katlmaktan ibaret olacak ekilde kurulacak anonim irketlerin unvannda "holding" ibaresine yer verilmesi zorunludur. 
Ticaret unvannda resmi olarak tanmlanm yer adlar kullanlabilir, ülke adlarnn unvanda kullanlabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarndan izin alnmas gerekir.

 

9 - Yeni bir irket kurmak istiyoruz. Kullanmak istediimiz ticaret unvannn uygun olup olmadn nasl örenebiliriz?

Bir ticaret unvan, Türkiye' nin herhangi bir sicil müdürlüüne daha önce tescil edilmi bulunan dier bir unvandan ayrt edilmesi için gerekli olan ek yaplmadan tescil edilemez. 
Daha önceden tescil edilmi bir ticaret unvannn, Türk Ticaret Kanunun 46. Maddesi kapsamndaki ek ve iletme konusunu gösteren ilk ibaresi ayn olan dier bir ticaret unvanna ayrt edici bir ek yaplmadan tescil edilemez. 
Örnek 1: "A naat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim irketi" ticaret unvan daha önce tescil edilmi ise "A inaat Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim irketi" ticaret unvan ayrt edici ek yaplmadan tescil edilemez. 
Örnek 2: "B naat Otomotiv Sanayi Anonim irketi" ticaret unvan daha önce tescil edilmi ise, "B Turizm naat Sanayi Anonim irketi" ticaret unvan ayrt edici ek yaplmadan tescil edilebilir. 
Örnek 3: "C Turizm Limited irketi" ticaret unvan daha önce tescil edilmi ise "C Turizm Anonim irketi" ticaret unvan ayrt edici ek yaplmadan tescil edilemez. 

 

10 - Yeni kurulacak irketin defterleri ne zamana kadar tasdik ettirilmelidir?

irketin tescil ileminin yapld gün defter tasdikinin de yaptrlmas gerekir.

 

11 - Limited irket olarak kaytlyz. irketimize 2005 ylnda alm olduumuz ortaklar kurulu karar ile ortaklar haricinden yani dardan müdür atanmtr. Ortak dndan atanan müdürün görevine son verip bir baka kiiyi müdür olarak atayabilir miyiz?

Türk Ticaret Kanunu'nun 630. maddesinin 1.paragrafnda "Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkn ve temsil yetkisini snrlayabilir." Ayrca 2. Paragrafnda "Her ortak, hakl sebeplerin varlnda, yöneticilerin yönetim hakknn temsil yetkilerinin kaldrlmasn veya snrlandrlmasn mahkemeden isteyebilir. " dendiinden, dardan müdür olarak atanan kii genel kurul karar ile görevden alnarak yeni bir kii müdür tayin edilebilir.

 

12 - Limited irket olarak kaytlyz. irketimiz 2008 ylnda kurulmutur. Ana sözleme ile 10 yl için irket ortaklarndan biri müdür tayin edilmitir. Yani irket müdürümüzün görevi halen devam etmektedir. Sözleme ile ortak içinden atam olduumuz müdürümüzü görevden alabilir miyiz?

Türk Ticaret Kanunu'nun 630. maddesinin 1.paragrafnda "Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkn ve temsil yetkisini snrlayabilir." Ayrca 2. Paragrafnda "Her ortak, hakl sebeplerin varlnda, yöneticilerin yönetim hakknn temsil yetkilerinin kaldrlmasn veya snrlandrlmasn mahkemeden isteyebilir. " dendiinden, dardan müdür olarak atanan kii genel kurul karar ile görevden alnarak yeni bir kii müdür tayin edilebilir.

 

13 - Limited irket olarak kaytlyz. irketimize 2004 ylnda alm olduumuz ortaklar kurulu karar ile 10 yl için irket ortaklarndan biri irket müdürü olarak atanmtr. Müdürün görev süresi devam etmektedir. Ortaklar kurulu karar ile ortak içinden atam olduumuz müdürümüzü görevden alabilir miyiz?

Türk Ticaret Kanunu'nun 630. maddesinin 1.paragrafnda "Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkn ve temsil yetkisini snrlayabilir." Ayrca 2. Paragrafnda "Her ortak, hakl sebeplerin varlnda, yöneticilerin yönetim hakknn temsil yetkilerinin kaldrlmasn veya snrlandrlmasn mahkemeden isteyebilir. " dendiinden, dardan müdür olarak atanan kii genel kurul karar ile görevden alnarak yeni bir kii müdür tayin edilebilir.

 

14 - ki arkada ortak olarak Adi irket kurulabilir miyiz? Ticaret Siciline tescil ettirebilir miyiz?

Adi irketler Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmemi olup, tüzel kiilie de sahip deillerdir. Bu nedenle adi irketlerin ticaret siciline ve odamza kayd söz konusu deildir. Her bir ortan ayr ayr ahs iletmesi olarak kayd gerekir.

 

15 - Gerçek kii iletmesini nevi deitirerek Limited irket haline dönütürmek mümkün müdür?

Türk Ticaret Kanunu 194. Madde 2.fkraya göre "Bir ticari iletmenin bir ticaret irketine dönümesi halinde 182 ila 193. Madde hükümleri kyasen uygulanabilir." Denildiinden gerçek kiinin nevi deitirerek Limited irket haline dönümesi mümkündür.

 

16 - Limited irketlerde ortaklarn koyacaklar her payn deeri ne kadar olmaldr?

Limited irketlerde ortaklarn koyacaklar sermayenin en az 25 TL veya bunun katlar olmas lazmdr.

 

17 - Yabanc uyruklu gerçek kiiler Kzltepe’de Kurulu bir irkete ortak olabilirler mi? stenen evraklar nelerdir?

4875 sayl Dorudan Yabanc Yatrmlar Kanunu 17.06.2003 tarihli Resmi Gazetede yaymlanm ve yürürlüe girmitir. Söz konusu Kanun ile yabanc uyruklu gerçek ve tüzel kiiler Türkiye'de yeni kurulacak bir irkete veya mevcut kurulu bulunan bir irkete ortak olabilirler. Yeni kurulacak veya kurulu bir irkete ortak olmak isteyen yabanc uyruklu gerçek ve tüzel kiiler için www.kiziltepetso.org.tr adresinden Ticaret Sicili Tescil lemleri balndan Limited/Anonim irket tklanr, Kurulu lemleri bölümünden stenen Evraklara girilmesi halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulalabilir.

 

18 - Anonim irketlerde ortaklar dndan birisi Yönetim Kurulu Üyeliine seçilebilir mi?

Türk Ticaret Kanunu'nun 359.maddesinin 1.paragrafnda "Anonim irketin, esas sözlemeyle atanm veya genel kurul tarafndan seçilmi, bir veya daha fazla kiiden oluan yönetim kurulu bulunur." Denilmektedir. Yasa maddesi uyarnca irket orta dndan birisi de Yönetim Kurulu Üyeliine seçilebilir.

 

19 - irket unvanmzda " TÜRK " ibaresini kullanabilir miyiz?

Ticaret unvanlarna Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri Bakanlar Kurulu Karar ile konulabilir. (Türk Ticaret Kanunu'nun 46.maddesi, Ticaret Sicili Yönetmelii' nin 44.maddesi)

 

20 - Müdürlüünüze kaytl firmalarn en son güncel bilgilerine (adres, telefon, ortak ve yetkili isimleri) nasl ulaabilirim?

www.kiziltepetso.org.tr adresinden Üye Bilgileri baln tklayarak sorgulama yapabilirsiniz.

 

21 - Gerçek kii olarak Odanza kaytlym. Vergi kaydm silindii zaman oda kaydmda silinir mi?

Oda kaydnzla ilgili her türlü deiiklik tescile tabi olduundan kayt sona ermez. Kaydnz sildirmek için Ticaret Sicili Müdürlüü' ne bavurarak ticareti terk ettiinizin tescilini yaptrmanz gerekmektedir. (Türk Ticaret Kanunu'nun 31.maddesi, Ticaret Sicili Yönetmelii' nin 51.maddesi)

 

22 - Limited irket olarak kaytlyz. Yetki belgesi almak için ne yapmamz gerekiyor?

www.kiziltepetso.org.tr adresinden Ticaret Sicili tescil ilemleri balndan Yetki Belgesi alanna tklanarak girilmesi halinde gerekli matbu evraklara ulalabilir.

 

23 - irket merkezimiz Adana'dr. Kzltepe’de  ubemiz olup, Müdürlüü' nüze kaytldr. ubemizin faaliyeti sona erdiinden kapatmak istiyoruz. stenen evraklar nelerdir ve tescil masraflar nelerdir?

www.kiziltepetso.org.tr adresinden Ticaret Sicili tescil ilemleri  balndan Limited/Anonim irket  tklanr, ube Kapan alanna girilmesi halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulalabilir. Tescil masraflar için; Masraflar alanna tklanarak ulalabilir.

 

24 - Limited irket olarak kaytl bulunmaktayz. irketimizin faaliyet gösterdii adres Belediye tarafndan deitirilmitir. Müdürlüünüzden alm olduumuz belgelerde deiiklik öncesi adres görünmektedir. Müdürlüünüzdeki kaytlarmzn düzeltilmesi için ne yapmamz gerekir?

Söz konusu deiiklii gösterir Belediye tarafndan düzenlenmi yaz (Belediye tarafndan imzal ve mühürlü), dilekçe (irket yetkilileri tarafndan imzalanm dilekçe ) ile bavurulduunda Müdürlüümüzce resen tescili yaplr.

 

25 - Anonim irket olarak kaytl bulunmaktayz. irket merkezimizi Adana'ya nakil etmek istiyoruz. Ne yapmamz gerekir?

irket esas sözlemenizin merkez maddesinin tadil edilmesi ile ilgili yönetim kurulu karar defterine karar alnr, tadil tasars hazrlanr, söz konusu tadil tasars genel kurulun onayna sunulur. Bu ilemler tamamlandktan sonra Ticaret Sicili Müdürlüümüzden alnan evraklarla birlikte ilgili Ticaret Sicili Müdürlüüne müracaat edilir. Müdürlüümüzden Ticaret Sicili Yönetmeliinin 111. maddesine göre belge ve sicil dosyanzn tasdikli fotokopisi alnarak Adana Ticaret Sicili Müdürlüü' ne kayt için bavuru yaplmas gerekir.

 

26 - Limited irket olarak kaytl bulunmaktayz. Ortaklarmzdan biri hisselerinin tamamn devir ederek ortaklktan ayrld. Hisse devrinin tescil süresi ne kadardr?

Ticaret Sicili Müdürlüü' ne tescil talep müddeti 15 gündür. (Türk Ticaret Kanunu 30.maddesi)

 

27 - Anonim irketin tasfiye ilemleri için istenen evraklar nelerdir?

www.kiziltepetso.org.tr adresinden Ticaret Sicili Tescil lemleri tklanr, Anonim irketler tklanr, Tasfiyeye Giri balna tklanmas halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulalabilir.

 

28 - Kooperatif olarak kaytl bulunmaktayz. Yllk Olaan Genel Kurulumuzu yaptk. Genel Kurulda organ seçimlerimiz oldu. Tescil ve ilan ilemleri için getirilmesi gereken evraklar nelerdir?

www.kiziltepetso.org.tr adresinden Ticaret Sicili Tescil lemleri tklanr, Kooperatifler tklanr, Genel Kurul balna tklanmas halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulalabilir.

 

29 - Kooperatifimizin yllk olaan genel kurulunda yönetim kurulumuzu seçtik. Tescil ve ilan masraflarmz ne kadardr?

www.kiziltepetso.org.tr adresinden Ticaret Sicili Tescil lemleri tklanr, Masraflar balndan ulalabilir.

 

30 - Limited irketimizi nevi deitirmek suretiyle Anonim irkete dönütürmek istiyoruz. stenen evraklar nelerdir?

www.kiziltepetso.org.tr adresinden Ticaret Sicili Tescil lemleri tklanr, Tür Deiiklii balna tklanmas halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulalabilir.

 

31 - Limited irket olarak kaytl bulunmaktayz. Unvan deiiklii yapmak istiyoruz. Ne yapmamz gerekir ve istenen evraklar nelerdir?

Öncelikle belirlenen yeni ticaret unvannn kontrolü yaplmaldr. Kullanmak istediiniz yeni ticaret unvannn daha önce herhangi bir sicil dairesinde tescil edilmemi olmas gerekir.
Unvan seçerken dikkat edilecek hususlar:
letme konusu ile irket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydyla ticaret unvan serbestçe belirlenebilir.
Ticaret unvannda yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çkarlara ve ahlaka aykr olamaz, kültürel ve tarihi deerleri zedeleyecek ekilde belirlenemez. 
Bir ticaret unvanna "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet", "Milli" kelimeleri yaln, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararyla konulabilir. 
Anonim ve Limited irketlerin ticaret unvannda iletme konularndan en az birinin yer almas zorunludur. letme konusunu gösteren ibarelerde ksaltma yaplamaz. Balca amac baka iletmelere katlmaktan ibaret olacak ekilde kurulacak anonim irketlerin unvannda "holding" ibaresine yer verilmesi zorunludur. 
Ticaret unvannda resmi olarak tanmlanm yer adlar kullanlabilir, ülke adlarnn unvanda kullanlabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarndan izin alnmas gerekir. 
Müdürlüümüzce unvan kontrolleri öncelikle müdürlüümüz kaytlarndan sonra Gümrük ve Ticaret Bakanl ile Ticaret Sicili Gazetesinin internet sitelerindeki Unvan sorgulama bölümlerinden yaplmaktadr. irket kurulularnda unvann öncelikle firma tarafndan ilgili bölümlerden kontrolü yaplabilir, ancak mutlak surette en son kontrolün Ticaret Sicili Müdürlüümüzce yaplmas zorunludur. Unvan kontrolünden sonra istenen evraklara www.atso.org.tr adresinden Üyelik - Üyeler balndan Tescil ve Üyelik tklanr, Tescil lemleri bölümünden Limited irketler tklanr, Ana Sözleme Deiiklii balna tklanmas halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulalabilir.

 

32 - irket merkezimiz stanbul'dur. Kzltepe’de merkeze bal bir iyeri açtk. Müdürlüünüze kayt ettirmek zorunda myz?
Türk Ticaret Kanunu'nun 48.maddesi ve Ticaret Sicili Yönetmelii' nin 120.maddeleri uyarnca ube olarak kayt yaptrlmas gerekmektedir.

 

33 - Anonim irketimiz 2009 ylnda tasfiyeye geçmi, tasfiye tescili yaplmtr. Tasfiye sürecimiz ne kadardr?
Tasfiye tescil ileminden sonra birer hafta ara ile üç defa Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacakllara çar ilanlar yaplr. Üçüncü ilann yaynland gazete tarihinden itibaren en az bir yl beklenir. Bir ylsonunda Tasfiye Sonu evraklar tamamlanarak kayt silinme için Ticaret Sicili Müdürlüü' ne müracaat edilir.

 

34 - Yeni bir Limited irket kurmak istiyoruz. irket sözleme örneine nasl ulaabilirim?
www.kiziltepetso.org.tr adresinden Ticaret Sicili Tescil lemleri tklanr,  Limited irketler tklanr, Kurulu balna tklanmas halinde matbu sözleme örneine ulalabilir.

 

35- Fransa’da Kurulu yabanc bir irket Kzltepe’de ube açmak istiyor. Nasl bir yol takip etmeliyiz ve hangi evraklar istenmektedir?

Tescil ilemleri için istenen evraklara www.kiziltepetso.org.tr adresinden Ticaret Sicili Tescil lemleri tklanr, Yabanc irket lemlerine girilmesi halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulalabilir.

 

36 - Limited irket olarak kaytl bulunmaktayz. irket müdürümüzün görev süresi sona ermitir. Yeni müdür tayini ile ilgili alacamz kararda müdürümüzü süresiz atayabilir miyiz?

Türk Ticaret Kanunu'nda, Limited irket müdürlerinin görev süresi bakmndan snrlayc bir hüküm yoktur. Bu nedenle alacanz kararda müdüre herhangi bir süre vermeden seçebilirsiniz.

 

37 - Limited irket en az kaç kii ile kurulabilir?

Türk Ticaret Kanunu madde 573' e göre: "Limited irket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kii tarafndan bir ticaret unvan altnda kurulur…." Hükmü uyarnca limited irket bir veya daha çok ortak ile kurulabilir.

 

38- Limited irket kuruluunda en az sermaye miktar ne olmaldr?

Limited irket kurulularnda en az sermaye miktar 10.000.TL. olmaldr. 

 

39 - Limited irketimize ortaklar haricinden bir kiiyi müdür olarak seçebilir miyiz?

Türk Ticaret Kanunu'nun 623.maddesi 1.paragrafnda: "irketin yönetimi ve temsili irket sözlemesi ile düzenlenir. irketin sözlemesi ile yönetimi ve temsili, müdür sfatn tayan bir veya birden fazla ortaa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kiilere verilebilir. En azndan bir ortan, irketi yönetim hakknn ve temsil yetkisinin bulunmas gerekir." Denildiinden ortaklar harici kiilerde müdür olarak atanabilir ancak ortak d müdürün yannda en az bir ortanda irketin yönetim ve temsil hakknn bulunmas gerekmektedir.

 

40 - Anonim irketler en az kaç kii ile kurulabilir?
Türk Ticaret Kanunu madde 338: "Anonim irketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varl arttr." Hükmü uyarnca (Özel Kanunlara tabi Anonim irketler hariç) Anonim irketler bir veya daha fazla kii ile kurulabilir.

 

41 - Anonim irket kuruluunda en az sermaye miktar ne olmaldr?

Anonim irket kurulularnda en az sermaye miktar 50.000.TL. olmaldr.

 

42 - Yeni bir irket kurmak istiyoruz. Hazrlam olduumuz sözlememizde bir hata veya eksiklik olup olmadn tescil ilemlerinden önce kontrol ettirmek istiyoruz. Bu konuda hizmet veriyor musunuz?
Yeni kurulularda öncelikle sözleme Mersis üzerinden Müdürlüümüze gönderilmektedir. Mersis' ten incelenmektedir. Sözlemede bir eksiklik bulunmamas halinde sözlemenin kanuni artlar tad bildirilmekte ve talep numaras ile notere gidilerek sözleme onaylatlmaktadr. Sözlemede hata ve eksiklik bulunmas halinde ise; Mersis sistemi üzerinden "Red" verilerek hatalarn düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesi istenilmektedir. Sözleme; düzeltmeler yapldktan sonra Mersis' ten tekrar onaya gönderilir ve talep numaras ile notere gidilerek sözleme onaylatlr. 

 

43 - Merkezimiz Kzltepe’dedir. Adresleri Mersin ve Hatay olmak üzere iki ayr ilde ube açmak istiyoruz. Her iki ildeki ubelerin açl kararlarn ayn kararda alabilir miyim?
ki ayr ilde açlacak ubeleriniz için iki ayr karar alnmas uygun olur. Çünkü Mersin adresli ubenizin tescili Mersin Ticaret Sicili Müdürlüü, Hatay adresli ubenizin tescili ise Hatay Ticaret Sicili Müdürlüü tarafndan yaplacaktr.

 

44 - Hisse devrinde tescil yaplrken devrin ortaklar aras veya irket dndan bir kiiye yaplmas arasnda tescil masraflar bakmndan bir fark var mdr?
Her iki durumda da tescil masraflar arasnda fark bulunmamaktadr. Harçlar Kanunu Genel Teblii uyarnca tescil harc Ticaret Siciline tescil edilmi olan vakalardaki deiikliklerin her biri için, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan ücreti ise yaynlanacak olan metnin her bir kelimesi için hesaplanmaktadr.

 

45 - Yeni bir Anonim irket kurmak istiyoruz. Kayt için ne kadar ödeme yapmamz gerekir?

www.kiziltepetso.org.tr adresinden Ticaret Sicili Tescil lemleri tklanr, Masraflar bölümünden yeni kayt ücretleri listesine ulalabilir.

 

46 - Kollektif irkette asgari sermaye miktar nedir?
Türk Ticaret Kanunu'nda Kollektif irketler için asgari sermaye miktar öngörülmemitir.

 

47 - Kollektif irket olarak kaytl bulunmaktayz. Amaç ve konu maddesini deitirmek istiyoruz. stenen evraklar nelerdir?

www.kiziltepetso.org.tr Adresinden Ticaret Sicili Tescil lemleri tklanr, Kollektif irketler tklanr, Ana Sözleme Deiiklii balna tklanmas halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulalabilir.

 

48 - Babam 2009 ylnda vefat etmi olup, odanza gerçek kii olarak kaytldr. Odanzdaki kaydnn kapatlmas için ne yapmamz gerekiyor?
www.kiziltepetso.org.tr adresinden Ticaret Sicili Tescil lemleri tklanr, Gerçek Kiiler tklanr, Terkin balna tklanmas halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulalabilir.

 

49 - Gerçek kii olarak Müdürlüünüze kayt olmak istiyorum. Kayt için ne kadar ödeme yapmam gerekir?

www.kiziltepetso.org.tr adresinden Ticaret Sicili Tescil lemleri tklanr, Masraflar  tklanarak yeni kayt ücretleri listesine ulalabilir.

 

50 - Yurt dnda ube açmak istiyoruz. stenen evraklar nelerdir?

ube açmak istediiniz ülkenin sicil kaytlarnn tutulduu ilgili merciden (ticaret odas/mahkeme gibi) ube açl için hangi evraklar istediklerini örenmeniz gerekmektedir. Kzltepe Ticaret Sicili Müdürlüü' nden istedikleri herhangi bir belge varsa talep etmeniz halinde karlanabilir.

 

51 - Anonim irket olarak kaytl bulunmaktayz. 2014 yl içinde yapm olduumuz yllk olaan genel kurulda yönetim kurulu üyelerimizi 3 yl süre ile seçtik. 2015 yl içinde yapacak olduumuz yllk olaan genel kurulumuzda tekrar yönetim kurulu seçimi yapmamza gerek var m?

Yönetim Kurulu Üyelerinizin 3 yllk süreleri henüz bitmediinden 2015 yl içinde yaplacak olan olaan genel kurul toplant gündemine yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili bir madde konulmasna gerek yoktur.

 

52 - Anonim irket olarak kaytl bulunmaktayz. 2014 yl içinde yapm olduumuz yllk olaan genel kurulda yönetim kurulu üyelerimizi 3 yl süre ile seçtik. Ancak, yönetim kurulu üyelerimizden bir tanesi istifa etmitir. Tekrar genel kurul yapmamz m gerekir?

Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesinde " 334.madde hükmü sakl kalmak üzere, herhangi bir sebeple bir üyelik boalrsa, yönetim kurulu, kanuni artlar haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliine seçip ilk genel kurulun onayna sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduu genel kurul toplantsna kadar görev yapar ve onaylanmas halinde selefinin süresini tamamlar." Bu nedenle; stifadan dolay boalan yönetim kurulu üyeliine ortaklardan birinin ilk yaplacak genel kurul toplantsna kadar atamak yeterlidir. stenen evraklar ile ilgili olarak; www.kiziltepetso.org.tr adresinden Ticaret Sicili Tescil lemleri tklanr, Anonim irketler tklanr, Yönetim kurulu stifas-Yeni Atama balna tklanmas halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulalabilir.

 

53 - Anonim irket olarak kaytl bulunmaktayz. irketimiz ile T. Bankas A.. - Kzltepe ubesi arasnda Ticari letme Rehni Sözlemesi düzenledik. Ticari letme Rehni Sözlemesinin tescili zorunlu mudur? stenen evraklar nelerdir?

Ticari iletme rehni tescil talebinin rehin sözlemesinin noter tarafndan düzenlendii tarihten itibaren 10 gün içerisinde, usulüne uygun olarak doldurulup yetkililerce imzalanm beyannameyle yaplmas zorunludur. Bu süre içerisinde tescil edilmeyen rehin sözlemesi geçersiz saylr. Ticari iletme rehninde tescilin kurucu bir nitelii bulunmaktadr. Dier bir anlatmla rehin hakk tescille domaktadr. (1447 sayl Ticari letme Rehni Kanunu.)

 

54 - ki ortakl bir Limited irketimiz var. Ayn zamanda irket müdürü olan dier ortama hiçbir ekilde ulaamyorum. irketi kapatabilmem için ne yapmam gerekir?
Asliye Ticaret Mahkemesi'ne bavurulmas gerekmektedir.

 

59 - Limited irket olarak kaytl bulunmaktayz. Ortaklarmzdan biri vefat etmitir. Veraset ilam çkartlmtr. Tescil ilemleri için istenen evraklar nelerdir?

www.kiziltepetso.org.tr adresinden Ticaret Sicili Tescil lemleri tklanr, Limited irketler tklanr, Veraseten Hisse Devri balna tklanmas halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulalabilir.

60-Anonim irket olarak kaytl bulunmaktayz. Genel kurul toplantsna Bakanlk Temsilcisi çarmamz gereken konular nelerdir?

-sermayenin arttrlmas veya azaltlmas,

-kaytl sermaye sistemine geçilmesi ve kaytl sermaye sisteminden çklmas,

-kaytl sermaye tavannn arttrlmas veya faaliyet konusunun deitirilmesine ilikin esas sözleme deiiklii,

-birleme, bölünme veya tür deiiklii konular bulunan genel kurul toplantlarnda bakanlk temsilcisi bulunmak zorundadr.

3- Genel kurula elektronik ortamda katlm sistemini uygulayan anonim irketlerin genel kurul toplantlarnda da bakanlk temsilcisi bulundurulmaldr.

4- Yurt dnda yaplacak bütün genel kurul toplantlarnda da bakanlk temsilcisi bulundurmak zorunluluktur.

5- Yurt dnda yaplacak imtiyazl pay sahipleri özel kurul toplantlarnda da bakanlk temsilcisi olmaldr.

Ayrca  ;

- Bankalar, finansal kiralama irketleri, faktoring irketleri, tüketici finansman ve kart hizmetleri irketleri, varlk yönetim irketleri, sigorta irketleri,

- anonim irket eklinde kurulan holdingler,

- döviz büfesi ileten irketler,

- umumi maazaclkla uraan irketler,

- tarm ürünleri lisansl depoculuk irketleri,

- ürün ihtisas borsas irketleri,

- bamsz denetim irketleri, gözetim irketleri,

- teknoloji gelitirme bölgesi yönetici irketleri,

- 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayl Sermaye Piyasas Kanununa tabi irketler,

- serbest bölge kurucusu ve ileticisi irketlerin kurulular ve esas sözleme deiiklikleri Bakanln iznine tabidir.

Dolaysyla, yukarda saylan irketlerin genel kurullarnda bakanlk temsilcisi bulundurulmas zorunludur.

61. Firmamzn/irketimizin MERSS nosunu nereden ve nasl temin edebilirim?

Öncelikle Ticaret Sicil Müdürlüümüzden alm olduunuz baz evraklar üzerinde bulunmaktadr. Bu evraklar kontrol edildiinde görülecektir. Ayrca;

MERSS'e kaydedilen tüm gerçek ve tüzel kiiler için 16 haneli MERSS numaras üretilmektedir. Numaralandrma sisteminde gerçek kiiler için T.C. kimlik numaras, tüzel kiiler için ise vergi numaras esas alnmaktadr.
 

Sistemde T.C. kimlik numaras bilgisi bulunan gerçek kiilere ait ticari iletmeler ile vergi numaras bilgisi bulunan ticaret irketleri için 16 haneli MERSS numaras üretimi gerçekletirilmektedir. Bu kapsamda üretilen MERSS numarasna, Sisteme giri salandktan sonra srasyla "MERSS" ve "irket Sorgulama" admlarnn izlenmesi, açlan ekranda ilgili alanlarn doldurularak arama yaplmasyla ulalabilmektedir. T.C. kimlik numaras veya vergi numaras konusunda eksiklik bulunan kaytlar için ise ilgili alanlarn tamamlanmasn müteakip MERSS numaras üretimi salanmaktadr. Henüz MERSS numaras üretilmemi kaytlar için ilgililerce; unvan, ticaret sicili numaras, gerçek kiiler için T.C. kimlik numaras, tüzel kiiler için ise vergi numaras ve vergi levhas ile bal bulunulan ticaret sicili müdürlüüne ya da yukarda saylan bilgilere ek olarak bal bulunulan ticaret sicili müdürlüü bilgisi de eklenerek mersis@gtb.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla bavurulmas gerekmektedir.

 

62. Mersis'ten hisse devri, temsilci atamas.. vs. bavurusu yapyorum. Giri yaparken hangi balklar kullanarak ilemimi tamamlayabilirim?

Mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinde ana sayfada YARDIM MASASI, YARDIM DÖKÜMANLARI tklanr. Yaplan ileme göre balk seçilir. Admlar takip edilir. Bavuru tamamlanr.

Tarih : 27.10.2015
/ 3257 kisi grntledi.