TESCL LEMLER

ANONM RKET - Ynetim Kurulu Ynerge

1-) Yönetim kurulunun ve müdürler kurulunun yetki devrine ilikin iç yönerge düzenleyebilmesi, bu konuda esas sözlemede bir hüküm bulunmasna baldr. Esas sözlemede bu konuda bir madde yoksa öncelikle esas sözleme deiiklii yaplarak tescil ettirilmelidir.

 Ana mukavele tadili, iç yönerge ile e zamanl olarakta tescil ve ilan edilebilir.

2-) Anonim irketlerde Yönetim Kurulu Karar ile Limited irketlerde temsile yetkili müdürler (snrsz yetkili müdürler) Kurulu Karar ile tarih ve says olan , snrl yetki çerçevesini belirleyen bir iç yönerge (Noter onayl karar ekinde) kabul edilerek tescil ve ilan edilecektir. (iç yönerge metninin her sayfasnda karara katlan yönetim kurulu üyeleri / müdürler kurulu üyelerinin imzas bulunmaldr)
3-) ç yönergede, sadece imza gruplar ve yetki çerçevesi gibi hususlar yer alacak, Belirlenen yetkilere atanan kiilerin isimleri kesinlikle yer almayacaktr. 

4-) ç yönergeyle belirlenen snrl yetkilere atanacak kiilerin Ad-Soyad ve T.C.Kimlik Numaralar, iç yönergenin tarih ve saysna atf yaplmak suretiyle alnacak Anonim irketler de Yönetim Kurulu Karar Limited irketler de temsile yetkili müdürler (snrsz yetkili müdürler) Kurul Karar ile belirlenecektir.

 NOT:  irket kaytlarnda tescil ve ilan edilmi iç yönergede herhangi bir deiiklik yaplmas veya mevcut iç yönergeye ilavelerin yaplacak olmas halinde, ayr tarih ve say ile düzenlenmi yeni bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir,

Tarih : 13.11.2015
/ 2753 kisi grntledi.