TESCL LEMLER

ANONM RKET - Genel Kurul

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru
1.    Dilekçe 
2.    Genel kurul toplant tutana (Noter onayl 2 nüsha )
3.    Hazirun cetveli
4.    Gündem
5.    Bakanlk temsilcisi atama yazs 
6.    Genel kurulda yönetim kurulu seçimi varsa yönetim kurulu karar (noter onayl)
7.    Tüzel kiinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kii ile birlikte ve tüzel kii adna, tüzel kii tarafndan belirlenen gerçek kiinin ad-soyad, adresi, uyruu ve T.C. Kimlik numarasn içerecek ekilde alnm tüzel kii yönetim kurulu üyesinin yetkili organ karar (noter onayl)
8.    Temsil ilzam yetkisi belirlendi ise sadece temsil ilzam yetkisi verilen kiilere ait irket ünvanl imza beyannamesi
9.    Yönetim kurulu üyelerinin T.C. kimlik numaralar (yabanc uyruklularn vergi numaras veya yabanclara mahsus kimlik numaras) belirtilmelidir.
10.   Pay sahipleri dndan seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilikin görev kabul beyan. Bu belgede yerleim yeri, uyruu, T.C. vatanda ise kimlik numaras, yabanc uyruklu ise vergi numaras veya yabanclara mahsus kimlik numaras belirtilmeli, yabanc uyruklu ise ekinde onayl pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabanc uyruklu için onayl ikamet tezkeresi eklenmelidir.
11.  ç yönerge (3 adet)( "Anonim irketlerin Genel Kurul Toplantlarnn Usul ve Esaslar le Bu Toplantlarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanl Temsilcileri Hakknda Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazrlanacak iç yönergenin olaan genel kurul toplantsnda onaya sunulmas zorunludur.)

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 2781 kisi grntledi.