TESCL LEMLER

ANONM RKET - Kurulu

1.  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru
2.  Dilekçe
3.  Kurulu Bildirim Formu
4.  Kimlik formu -1 adet fotoraf
5.  Yabanc uyruklu gerçek kii ortaklarn tercüme edilmi noter onayl pasaport suretleri, vergi dairesinden alnacak vergi numaras veya yabanclara mahsus kimlik numaralarn gösteren belge ayrca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onayl ikamet tezkeresi
6.  Noter tasdikli esas sözleme (2 nüsha) 
7.  Yetkililerin irket unvan altnda mza Ünvan Beyannamesi (2 nüsha)
8.  Kurucular tarafndan imzalanm Kurucular Beyan
9.  Tüzel kiilik ortak oluyor ise;
    a) Tüzel kiiliin limited irket genel kurulunun / anonim irket yönetim kurulunun alaca itirak ve temsilci karar noter onayl örnei ( 1 asl - 1 fotokopi),
    Bu kararda; ortak olunacak irkete itirak ve bu irkette kendilerini temsile yetkili kii belirtilecektir.
    b) Tüzel kiiliin en son anonim irketin yönetim kurulu / limited irketin müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya irkete ait noter onayl imza sirküleri asl (1 adet),
10.  Tüzel kii ortan yabanc uyruklu olmas halinde tüzel kiinin güncel sicil kaytlarn içeren belge (apostil kaesi içeren faaliyet belgesi)
11.  Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu'nun Türkiye Halk Bankas Ankara Kurumsal ubesi'nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabna nakden /EFT /havale suretiyle yatrldn gösteren banka dekontu
12.  Nakit sermayenin 1/4'ünün ödendiine ilikin irket ortaklarnn ad, soyad / ünvan ile her ortan yatrd tutarlarn ve toplam yatrlan  tutarn gösterilecei banka mektubu, dekont ve mektubu imzalayan banka görevlilerinin imza sirkü sureti
13.  Oda Kayt Beyannamesi 
14.  irkete konulan ayni sermaye ile kurulu srasnda devralnacak iletmeler ve aynlarn deerinin tespitine ilikin mahkemece atanan bilirkii tarafndan hazrlanm deerlemeye ilikin bilirkii raporu ile mahkemenin bilirkii atama yazsnn asl veya onayl suretleri
15.  Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir snrlamann olmadna dair ilgili sicilden alnacak yaz asl
16.  Ayni sermaye olarak konulan tanmazn, fikri mülkiyet haklarnn ve aynlarn kaytl bulunduklar sicillere erh verildiini gösteren belge asl
17.  Ayn ve iletmelerin devir alnmasna ilikin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan irket ile kurucular ve dier kiilerle yaplan ve kurulula ilgili olan sözlemeler.
18.  Kuruluu Bakanlk veya dier resmi kurumlarn iznine veya uygun görüüne tabi olan irketler için bu izin veya uygun görü yaz asl
19.  Pay sahipleri dndan seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilikin; görev kabul beyan
20.  Tüzel kiinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kii ile birlikte ve tüzel kii adna, kendisi tarafndan belirlenen gerçek kiinin ad-soyad, adresi, uyruu ve T.C. Kimlik numarasn içerecek ekilde alnm tüzel kii yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararnn noter onayl örnei
21.  Reit olmayan irket ortann anne ve babasnn ya da anne/babadan herhangi birisinin irkete ortak olmas halinde reit olmayan ortak için mahkemeden alnm kayyum atama karar
22.  Gümrük müavirlii irketlerinde ortaklarn ve dardan atanan gümrük ilemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müavirlii izin belgesi ibraz edilmelidir. Yetkilendirilmi Gümrük müavirlii irketlerinde ise ortaklarn Gümrük müstearlndan alnm  noter onayl YETK BELGES ibraz edilmeli
23.  Kurulacak irketin kurucular arasnda belediyeler ve dier mahalli idareler ile bunlarn kurduklar birliklerin bulunmas halinde bu kurulularn itirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararnn bir örnei

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 3160 kisi grntledi.