TESCL LEMLER

ANONM RKET - Sermaye Arttrm

1.    http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru
2.    Dilekçe 
3.    Sermaye artrmna ilikin Genel kurul toplant tutana, kaytl sermaye sisteminde ise yönetim kurulu karar (2 adet-noter onayl)
4.    Bakanlk temsilcisi atama yazs
5.    Hazirun Cetveli
6.    Gündem
7.    Tadil metni (3 adet- yeni metin)
8.    irket sözlemesi deiiklii Bakanlk veya dier resmi kurumlarn iznine veya uygun görüüne tabi olan irketler için bu izin veya görü yazs
9.    Yönetim Kurulu Beyan
10.   Sermayenin tamamnn ödendiine, karlksz kalp kalmadna ve irket özvarln tespitine ilikin yeminli mali müavir veya serbest muhasebeci mali müavir raporu ya da denetime tabi irketlerde denetçinin bu tespitlere ilikin raporu ve mali müavir faaliyet belgesi
11.   Sermaye artrm iç kaynaklardan yaplmas durumunda  irket sermayesinin özvarlk içinde korunduunu ve iç kaynaklardan arttrlan tutarn irket bünyesinde gerçekten var olduuna ilikin yeminli mali müavir veya serbest muhasebeci mali müavir raporu ya da denetime tabi irketlerde denetçinin bu tespitlere ilikin raporu ve mali müavir faaliyet belgesi
12.   Ayni sermaye konulmas ve devralnacak iletmelerin sermayeye eklenmesi durumunda, iletmeler ve ayni varlklarn deerinin tespitine ilikin mahkemece atanan bilirkii tarafndan hazrlanm deerlemeye ilikin bilirkii raporu ile  mahkemenin bilirkii atama yazsnn asl veya onayl suretleri
13.   Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir snrlamann olmadna dair ilgili sicilden alnacak yaz
14.   Ayni sermaye olarak konulan tanmazn, fikri mülkiyet haklarnn ve dier deerlerin kaytl bulunduklar sicillere erh verildiini gösteren belge
15.   Rüçhan haklarnn snrlandrlmas veya kaldrlmas halinde bunun gerekçelerini; yeni paylarn primli ve primsiz çkarlmasnn sebeplerini, primin nasl hesaplandn gösterir yönetim kurulu raporu
16.   Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu'nun Türkiye Halk Bankas Ankara Kurumsal ubesi'nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabna nakden /EFT /havale suretiyle yatrldn gösteren tahsil edildi kaeli ve imzal Banka Dekontu
17.   Nakit artan sermayenin 1/4'ünün ödendiine ilikin irket ortaklarnn ad, soyad / ünvan ile her ortan yatrd tutarlarn ve toplam yatrlan  tutarn gösterilecei banka mektubu, dekont ve mektubu imzalayan banka görevlilerinin imza sirkü sureti
18.   Anasözlemenin sermaye maddesinin yeni eklinde sermayeyi temsil eden paylar tadil metninde yer almyorsa TTK 459. maddesine uygun olarak düzenlenmi taahhüt sahibinin imzasn tayan itirak taahhütnameleri
19.   Ekte yer alan itirak taahhütname örneinin  kullanlmas halinde Nakit sermaye artrmna itirak eden tüm ortaklar için doldurulmal ve tüm ortaklar tarafndan imzalanmaldr.
20.   Paylarn nakdi bedelleri tamamen ödenmedii sürece sermaye taahhüdü yoluyla artrm yaplamaz.
21.   Artrm, genel kurul veya yönetim kurulu karar tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edilemedii takdirde, genel kurul veya yönetim kurulu karar ve alnmsa izin geçersiz hâle gelir.TTK 456/3
22.   Bütün ortaklarn rüçhan haklarn hisseleri nispetinde kullanmamalar halinde, yönetim kurulu yeni pay alma hakknn kullanlabilmesinin esaslarn bir karar ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az onbe gün süre verir. Sermaye artrmnn tescilinden önce, yönetim kurulunun yeni pay alma hakknn kullanlmas esaslarnn belirlenmesine ilikin bu karar tescil ve ilan edilmelidir.

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 2791 kisi grntledi.