TESCL LEMLER

ANONM RKET - Sermaye Azaltm

1.    http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru
2.    Dilekçe
3.    Bakanlk temsilcisi atama yazs asl
4.    Hazirun cetveli
5.    Gündem
6.    irket alacakllarna yedier gün arayla üç defa çar yapldna dair sicil gazetesi örnekleri (EK- 1)
7.    irket sözlemesi deiiklii Bakanlk veya dier resmi kurumlarn iznine veya uygun görüüne tabi olan irketler için bu izin veya uygun görü yazs
8.    Sermayenin azaltlmasnn sebepleri ile azaltmann amac ve azaltmann ne ekilde yaplacan gösterir yönetim kurulunca hazrlanm ve genel kurul tarafndan onaylanm sermayenin azaltlmasna ilikin rapor
9.    Genel kurul toplant tutana (2 nüsha-noter onayl)
10.   Tadil metni(3 adet-yeni metin)
11.   Sermayenin azaltlmasna ramen irket alacakllarnn haklarn tamamen karlayacak miktarda aktifin irkette mevcut olduunun belirlenmesine ilikin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi ya da denetime tabi irketlerde denetçinin bu tespitlere ilikin raporu
12.   Yönetim kurulu tarafndan imzalanm, beyanda bulunan alacakllar gösteren liste ekinde, alacakl olduunu beyan eden alacakllarn alacaklarnn ödendii veya teminat altna alndn gösteren belgeler ya da bu durumu dorulayan mali müavir faaliyet raporu ve mali müavir faaliyet belgesi
13.   Beyanda bulunan alacakl bulunmad takdirde bu hususa ilikin yönetim kurulu beyan
14.   Kuruluu ve esas sözleme deiiklii Bakanlk iznine tabi olan irketlerde ise yeminli mali müavir raporu
15.   Alacakllara verilen 2 aylk sürenin sona ermesinden ve beyan edilen alacaklarn ödenmesinden veya teminat altna alnmasndan sonra yukarda saylan belgeler ile azaltmn tescili talep edilebilir.
16.   Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluan bir aç kapatmak amacyla ve bu açklar orannda azaltlacak olursa, yönetim kurulunca alacakllar çarmaktan ve bunlarn haklarnn ödenmesinden veya teminat alnmasndan vazgeçilmi ve buna ilikin yönetim kurulu karar müdürlüe ibraz edilmi ise irket alacakllarna çar yapldna dair sicil gazetesi örnekleri ve bilinen alacakllara yaplan çar mektuplar ile alacaklarn ödendii veya teminat altna alndn gösteren belge örnekleri aranmaz.

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 2491 kisi grntledi.