TESCL LEMLER

ANONM RKET - Ynetim Kurulu stifas-Yeni Atama

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru
1.    Dilekçe
2.    Yönetim Kurulu Karar (noter onayl 2 adet)
3.    Tüzel kiinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kii ile birlikte ve tüzel kii adna, tüzel kii tarafndan belirlenen gerçek kiinin ad-soyad, adresi, uyruu ve T.C. Kimlik numarasn (yabanc uyruklularda vergi numaras veya yabanclara mahsus kimlik numaras) içerecek ekilde alnm tüzel kii yönetim kurulu üyesinin yetkili organ karar –noter onayl)
4.    Yönetim Kurulu üyelerinin ortaklar dndan atanmas halinde, dardan atanan üyelerin görevi kabul ettiine ilikin Görev Kabul Beyan  
5.    Genel Kurul Toplantsna kadar yönetim kurulu üyeliinden istifalarn ayr tarih ve sayl kararlarla olsa dahi, karar yeter saysn koruyacak oranda yaplmas mümkün olabilecektir;  aksi halde, yani istifalar neticesinde, yönetim kurulu üyelerinin saysnn karar alma nisabnn altna düecek kadar çok olmas durumunda, genel kurulun toplanp yönetim kurulu seçimi yapmas gerekecektir. Örnein; yedi üyeli yönetim kurulundan genel kurula kadar farkl tarihlerde de olsa, en fazla üç üye istifa edebilecek, bu hususa ilikin yönetim kurulu karar tarafmzdan tescil edebilecek, üçten fazla üyenin istifas halinde ise bu istisnai hükmün uygulanmas mümkün olmayacak, genel kurulun seçim yapmas gerekecektir.
6.    Yetki verilen kiinin imza beyannamesi

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 2525 kisi grntledi.