TESCL LEMLER

LMTED RKET - Kurulu

LMTED RKET KURULU
 
1.    http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden bavuru
2     Dilekçe
3     Kurulu Bildirim Formu (2 adet)   
4.    Yabanc uyruklu gerçek kii ortaklarn tercüme edilmi noter onayl pasaport suretleri, vergi dairesinden alnacak vergi numaras,
5.    Noter tasdikli Anasözleme (2 adet) 
6.    Müdürlerin irket unvan altnda mza Ünvan Beyannamesi (2 adet)
7.    Kurucular tarafndan imzalanm Kurucular Beyan
8.    Dardan seçilen müdürler için görevi kabul ettiine ilikin Görev kabul Beyan
9.    Tüzel kiilik ortak oluyor ise;
       a) Tüzel kiiliin limited irket genel kurulunun / anonim irket yönetim kurulunun alaca itirak ve temsilci karar noter onayl örnei ( 1 asl - 1 fotokopi),
       Bu kararda; ortak olunacak irkete itirak ve bu irkette kendilerini temsile yetkili kii belirtilecektir.
       b) Tüzel kiiliin en son anonim irketin yönetim kurulu / limited irketin müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya irkete ait noter onayl imza sirküleri asl (1 adet),
10.    Tüzel kii ortan yabanc uyruklu olmas halinde tüzel kiinin güncel sicil kaytlarn içeren belge (apostil kaesi içeren faaliyet belgesi)
11.    Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu'nun Türkiye Halk Bankas Ankara Kurumsal ubesi'nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabna nakden /EFT /havale suretiyle yatrldn gösteren tahsil edildi kaeli ve imzal banka dekontu
12.    Nakit sermayenin 1/4'ünün ödendiine ilikin irket ortaklarnn ad, soyad / ünvan ile her ortan yatrd tutarlarn ve toplam yatrlan  tutarn gösterilecei banka mektubu, dekont ve mektubu imzalayan banka görevlilerinin imza sirkü sureti
12.    Oda Kayt Beyannamesi
13.    Konulan ayni sermaye ile kurulu srasnda devralnacak iletmeler ve aynlarn deerinin tespitine ilikin mahkemece atanan bilirkiiler tarafndan hazrlanm deerlemeye ilikin bilirkii raporu ile  mahkemenin bilirkii atama yazsnn asl veya onayl suretleri
14.    Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir snrlamann olmadna dair ilgili sicilden alnacak yaz,
15.    Ayni sermaye olarak konulan tanmazn, fikri mülkiyet haklarnn ve dier aynlarn kaytl bulunduklar sicillere erh verildiini gösteren belge.
16.    Reit olmayan irket ortann anne ve babasnn ya da anne/babadan herhangi birisinin irkete ortak olmas halinde reit olmayan ortak için mahkemeden alnm kayyum atama karar
17.    Kurulacak irketin kurucular arasnda belediyeler ve dier mahalli idareler ile bunlarn kurduklar birliklerin bulunmas halinde bu kurulularn itirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararnn bir örnei
18.    Tüzel kiinin müdür olarak seçilmesi halinde, tüzel kii ile birlikte ve tüzel kii adna, kendisi tarafndan belirlenen gerçek kiinin ad-soyad, adresi, uyruu ve T.C. Kimlik numarasn içerecek ekilde alnm tüzel kii yetkili organ kararnn noter onayl örnei
19.     Kimlik formu -1 adet fotoraf
·       Limited irkette her ortan koymu olduu sermaye paynn 25.-TL ve katlar olmas gerekmektedir.
·       Esas sözlemenin sermaye maddesi düzenlenirken Sermaye paylarnn itibari deeri ile ortaa ait pay adedi de belirtilmelidir.
·       Merkezi Kzltepe dnda olan tüzel ortak için Anonim irket ise en son yönetim kurulu seçimi, Limited irket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya irkete ait noter onayl sirküler.
-       TTK 623/1 gerei irket ortaklarndan en az birinin snrsz olarak yönetim hakkna ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 3626 kisi grntledi.