TESCL LEMLER

LMTED RKET - Mdr Atamas

MÜDÜR ATAMASI
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru
1. Dilekçe 
2. Genel kurul karar (noter onayl-2 adet)
3. Müdürün irket unvan altnda imza beyannamesi
4. Müdürlerin ortaklar dndan atanmas halinde, dardan atanan müdürlerin görevi kabul ettiine Görev Kabul Beyan .
5. Tüzel kiinin müdürlüe seçilmesi halinde, tüzel kii adna ve tüzel kii tarafndan belirlenen gerçek kiinin ad-soyad, adresi, uyruu ve T.C. Kimlik numarasn (yabanc uyruklularda vergi numaras veya yabanclara mahsus kimlik numaras) içerecek ekilde alnm tüzel kii müdürün yetkili organ karar ile tüzel kii tarafndan belirlenen gerçek kiinin yabanc uyruklu ve Türkiye'de ikamet ediyor olmas halinde ise, ikamet tezkeresi
6. Tüzel kii müdürün yabanc uyruklu olmas halinde tüzel kiinin güncel sicil kaytlarn içeren belge ( Bu belgenin, irketin tabi bulunduu ülkedeki noterler tarafndan ve o ülkedeki Türk Konsolosluu veya Türkiye'deki Dileri Bakanl tarafndan ya da Yabanc Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldrlmas Sözlemesi hükümlerine göre onaylanm ve bunlarn noterden onayl Türkçe çevirilerinin de yaptrlm olmas gerekir.)
* TTK 623/1 gerei irket ortaklarndan en az birinin snrsz olarak yönetim hakkna ve temsil yetkisine sahip müdür olmas gereklidir.
* irketin birden fazla müdürünün bulunmas halinde bunlardan biri müdürler kurulu bakan olarak atanmaldr 
 LMTED RKETLERDE MÜDÜRÜN TÜZEL K OLMASI HALNDE BRAZ EDLECEK MZA BEYANI HAKKINDA
* Müdür olarak seçilen tüzel kiinin  temsilcisinin imza beyan ; asl irket ünvannn da belirtilmesi koulu ile ,temsilcisi olduu irketin ünvan altnda düzenlenmelidir.

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 3204 kisi grntledi.