TESCL LEMLER

LMTED RKET - Sermaye Azaltm

ESAS SERMAYENN AZALTILMASI
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru
1. Dilekçe 
2. irket alacakllarna yedier gün arayla üç defa çar yapldna dair sicil gazetesi örnekleri, (EK1)
3. Genel kurul karar (Noter onayl - 2 adet)
4. Tadil metni(3 adet-yeni metin)
5. Sermayenin azaltlmasnn sebepleri ile azaltmann amac ve azaltmann ne ekilde yaplacan gösterir irket müdürü veya müdürleri tarafndan hazrlanm ve genel kurul tarafndan onaylanm sermayenin azaltlmasna ilikin rapor, 
6. Sermayenin azaltlmasna ramen irket alacakllarnn haklarn tamamen karlayacak miktarda aktifin irkette mevcut olduunun belirlenmesine ilikin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi, denetime tabi irketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilikin raporu,
7. Alacaklarn ödendii veya teminat altna alndn gösteren belgeler
8. Müdürler kurulu tarafndan imzalanm, beyanda bulunan alacakllar gösteren liste ekinde, alacakl olduunu beyan eden alacakllarn alacaklarnn ödendii veya teminat altna alndn gösteren belgeler ya da bu durumu dorulayan mali müavir faaliyet raporu ve mali müavir faaliyet belgesi
9. Beyanda bulunan alacakl bulunmad takdirde bu hususa ilikin müdürler kurulu beyan
* Alacakllara verilen 2 aylk sürenin sona ermesinden ve beyan edilen alacaklarn ödenmesinden veya teminat altna alnmasndan sonra yukarda saylan belgeler ile azaltmn tescili talep edilebilir.
*  irket Müdürlerince alacakllar çarmaktan ve bunlarn haklarnn ödenmesinden veya teminat alnmasndan vazgeçilmi ve buna ilikin müdürler kurulu karar müdürlüe ibraz edilmi ise 6. Ve 7. Maddelerde belirtilen belgeler aranmaz.

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 3123 kisi grntledi.