TESCL LEMLER

KOOPERATFLER - Kurulu

KOOPERATFLER
Kooperatif sözlemesinde bulunmas gerekli hususlar unlardr:
1. Sözleme onay tarihi,
2. Kooperatifin unvan ve merkezi,
3. Kooperatifin amac ve çalma konular, varsa süresi,
4. Ortaklk sfatn kazandran ve kaybettiren hal ve artlar,
5. Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi ksmna karlk olarak ödenen en az miktar ve her ortaklk paynn deeri,
6. Ortaklk pay belgelerinin ada yazl olduu
7. Ortaklarn ayni sermaye koyup koymayacaklar, Ayni sermaye ve devralnan akçal kymetlerle iletmelerin neden ibaret olduklar ve bunlara biçilen deerler,
8. Kooperatifin yükümlülüklerinden dolay ortaklarn sorumluluk durumu ve derecesi,
9. Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarnn görev, yetki ve sorumluluklar,
10. Kooperatifin temsiline ait hükümler,            
11. Yllk gelir gider farklarnn hesaplama ve kullanm ekilleri,
12. Kooperatifin yapaca ilanlarn ekli ve irket sözlemesinde de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarnn ortaklara ne suretle bildirilecei
13. Kurucularn ad, soyad, i ve konut adresleri

KURULU
1. Dilekçe 
2. lgili Bakanlk tarafndan onaylanm sözleme kitapç (1 adet)
3. Bakanlk izin yazs asl
4. Kurucularn TC Kimlik Numaralar verilmeli
5. Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvan altnda imza beyannameleri (1 adet)
6. Noter onayl sözleme özeti (2 nüsha)
7. Oda kayt beyannamesi 
8. Kimlik formu -1 adet fotoraf

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 2817 kisi grntledi.