TESCL LEMLER

TR DETRME - Tr Deitirme

KTSO TCARET SCL TESCL LEMLER - TÜR DETRME

BR LMTED RKET TÜRÜNÜN ANONM RKET TÜRÜNE ÇEVRLMESNDE ESAS SÖZLEMENN "KURULU LE SERMAYE VE PAY SENETLERNN TÜRÜ" BALIKLI MADDELERNE LKN ÖRNEK

 

Kurulu

Madde 1 .......................Ticaret Sicili Müdürlüünün ........... saysnda kaytl ........................... Limited irketinin Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür deitirmesi suretiyle; aada, adlar, soyadlar, yerleim yerleri ve uyruklar yazl kurucular arasnda bir anonim irket kurulmutur.

Sra no    Kurucunun Ad ve Soyad     Yerleim Yeri    Uyruu  T.C. Kimlik No

…….       ……………………………         ……………       …….    ………………

 

Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü

Madde 6- irketin sermayesi ..................................... Türk Liras deerindedir.  Bu sermaye, her biri ............................Kuru/Türk Liras deerinde ....................  paya ayrlmtr.

Bundan ................... paya karlk ........................ Türk Liras, ...................................

Bundan ................... Paya karlk ........................ Türk Liras, ...................................

Bundan ................... Paya karlk ........................ Türk Liras, ...................................

tarafndan tamam taahhüt edilmitir. Taahhüt edilen sermayenin tamam Türk Ticaret Kanununun  180 ila 193 üncü maddelerine göre tür deitiren ………………………………….. Limited irketinin ödenmi sermayesinden karlanmtr.

Hisse senetleri………………………….yazldr.

 (Tür deitiren irketin ödenmi sermayesinin dnda nakdi sermaye taahhüdünde bulunulmas durumunda)

tarafndan tamam taahhüt edilmitir. Taahhüt edilen sermayenin ……….. ksm Türk Ticaret Kanununun  180 ila 193 üncü maddelerine göre tür deitiren …………………………………..Limited irketinin ödenmi sermayesinden karlanmtr. Geri kalan ……………..Türk Liras ise nakden taahhüt edilmi ve paylarn itibari deerlerinin ¼ ü tescilden önce nakden ödenmi olup, kalan ¾'ü ise yönetim kurulunun alaca kararlara göre irketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir.

 

LMTED RKETN ANONM RKET TÜRÜNE DÖNÜTÜRÜLMES ÇN GEREKL OLAN LEMLER

 

1.    Dilekçe

2.    Kurulu Bildirim Formu

3.    Tür deiikliinin kabulüne ilikin noter onayl Karar (2 adet)

4.    mzalar noter onayl Anasözleme ( 4 nüsha )

5.    Yeni unvan altnda imza beyanamesi

6.    Denetime tabi irketlerde denetçi tarafndan; dier irketlerde ise yönetim kurulu tarafndan onaylanm son bilanço

7.    Bakanlk veya dier resmi kurumlarn iznine veya uygun görüüne tabi olunmas halinde bu izin veya uygun görü yazs

8.    Tür deiiklii yapan irketin sermayesinin ödenip ödenmediinin, karlksz kalp kalmadnn, irket özvarlnn tespitinin ve ayet tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kaytl malvarlnn bulunmas halinde bunlarn gerçee uygun deerlerinin tespitinin yapld ve ekinde irket yönetim organ tarafndan, denetime tabi irketlerde denetçi tarafndan  onaylanm son bilançonun bulunduuYMM veya SMMM raporu ya da tür deitiren irket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilikin raporu. ( Bir asl bildirim yaplacak mercii says kadar da fotokopi eklenmelidir.)

Söz konusu özel sicile kayd gereken mal ve haklarn bulunmamas halinde ise; bu hususlarn olmad bildirilmelidir.

9.    Tür deitiren irketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kaytl bulunan mal ve haklarnn listesi, bunlarn kaytl olduu siciller ile söz konusu mal ve haklarn ilgili sicillerdeki kaytlarna ilikin bilgileri içeren beyan ( Bir asl bildirim yaplacak mercii says kadar da fotokopi eklenmelidir.)

10.   Tür Deitirme Plan (Md. 185)

irketin müdür veya müdürleri tarafndan yazl ekilde tür deitirme plan hazrlanr.

 

Tür deitirme plannn;

a.   irketin tür deitirmeden önceki ve sonraki ticaret unvann, merkezini ve yeni türe ilikin bilgileri,

b.   Anonim irketin sözlemesini,

c.   Ortaklarn tür deitirmeden sonra anonim irketteki sahip olacaklar paylarn saysna, cinsine ve tutarna ilikin açklamalar,

içermesi gerekir.

11.   Tür Deitirme Raporu (Md. 186)

irketin müdür veya müdürleri tür deitirme hakknda yazl bir rapor hazrlar.

 

Raporda;

a.   Anonim irkete dönümenin amac ve sonuçlarna,

b.   Anonim irkete ilikin kurulu hükümlerinin yerine getirilmi bulunduuna,

c.   Anonim irketin sözlemesine,

d.   Anonim irkette ortaklarn sahip olacaklar paylara dair deiim oranna,

e.   Varsa ortaklar ile ilgili olarak anonim irkete dönümesinden kaynaklanan ek ödeme ile dier kiisel edim yükümlülükleri ve kiisel sorumluluklara,

f.    Ortaklar için tür deitirmeden ötürü doan yükümlülüklere,

ilikin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açklanr.

 4.11.2012 tarih ve 28457 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki letmelerin Tanm, Nitelikleri ve Snflandrlmas Hakknda Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik" hükümlerinde yer alan ölçütlere uyan irketlerin, tür deiiklii ileminin kabulüne ilikin tüm ortaklarnn katlmyla yaplan, genel kurullarnda;

— TTK m.186/3 uyarnca; tüm ortaklarn onaylamas halinde Tür Deitirme Raporu düzenlenmesinden vazgeçilebilir.

Ancak irketin Küçük ve Orta Büyüklükteki letme ölçütünü karladna, yani küçük ve orta büyüklükteki iletme olduuna dair Serbest Muhasebeci Mali Müavir Raporu veya Yeminli Mali Müavir Raporu ile faaliyet belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

*Tür deiiklii ile birlikte sermaye artrm var ise ayrca sermaye artrmna ilikin belgeler eklenmelidir.

* Aadaki hususlar ortaklar kurulunda karar alnmasndan otuz gün önce ortaklarn incelemesine sunulur: (md. 188)

a.   Tür deitirme plan,

b.   Tür deitirme raporu,

c.   Son üç yln finansal tablolar,

d.   Bilanço günüyle tür deitirme raporunun düzenlendii tarih arasnda alt aydan fazla zaman geçmise veya son bilançonun çkarld tarihten itibaren irketin malvarlnda önemli deiiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço,

isteyen ortaklara anlan belgelerin kopyalar bedelsiz verilir. irket, ortaklar, uygun bir ekilde inceleme haklarnn bulunduu hususunda bilgilendirir.

EK DOSYALAR
Tarih : 16.11.2015
/ 2442 kisi grntledi.