TESCL LEMLER

YABANCI RKET LEMLER - Yabanc irket lemleri

KTSO TCARET SCL TESCL LEMLER - YABANCI RKET LEMLER

1.    Dilekçe

2.    Kurulu Bildirim Formu ( 4 nüsha )

3.    Oda Kayt beyannamesi

4.    Merkez iletmenin güncel sicil kaytlarn içeren belgenin ve irketlerde irket sözlemesinin onayl örnei ile Türkçe çevirisi ( Bu belgelerin, irketin tabi bulunduu ülkedeki noterler tarafndan ve o ülkedeki Türk Konsolosluu veya Türkiye'deki Dileri Bakanl tarafndan ya da Yabanc Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldrlmas Sözlemesi hükümlerine göre onaylanm ve bunlarn noterden onayl Türkçe çevirilerinin de yaptrlm olmas gerekir.)

5.    Merkezin yetkili organnn ube açma ve ubeye Türkiye' de yerleik tam yetkili temsilci atanmasna ilikin karar. ( 4 nüsha) (Bu kararn, irketin tabi bulunduu ülkedeki noterler tarafndan ve o ülkedeki Türk Konsolosluu veya Türkiye'deki Dileri Bakanl tarafndan ya da Yabanc Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldrlmas Sözlemesi hükümlerine göre onaylanm ve bunlarn noterden onayl Türkçe çevirilerinin de yaptrlm olmas gerekir.)

6.    ube açacak merkezin unvan, türü, iletme konusu, sermayesinin türü ve tutar, kurulu tarihi, sicil numaras, tabi olduu hukuk, Avrupa Birlii üyesi olup olmad, internet sitesi, ubenin unvan ve ubeye ayrlm sermaye tutar, ubeyi mahkemeler dahil, özel kurulular ve kamu kurulular nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kii veya kiilerin ad, soyad ve Kimlik numaras, yerleim yeri, ubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafndan imzalanm beyannamenin asl ve Türkçe çevirisi (3 nüsha)

7.    ube açma kararnda Türkiye deki ubeyi mahkemeler dahil özel kurulular ve kamu kurum ve kurulular nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kii veya kiiler ile bunlara verilen yetki belirtilmemi ise bu konulara ilikin düzenlenen vekaletnamenin asl ve Türkçe çevirisi( 4 nüsha ) (Bu belgenin yurt dnda düzenlenmesi halinde, irketin tabi bulunduu ülkedeki noterler tarafndan ve o ülkedeki Türk Konsolosluu veya Türkiye'deki Dileri Bakanl tarafndan ya da Yabanc Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldrlmas Sözlemesi hükümlerine göre onaylanm ve bunlarn noterden onayl Türkçe çevirilerinin de yaptrlm olmas gerekir.)

8.    ubeyi temsil edecek kii veya kiilerin ube ünvan altnda noter onayl imza beyannamesi (2 nüsha)

9.    Yabanc uyruklu müdürün onayl pasaport sureti ve Türkiye'de ikamet ediyor ise onayl ikamet tezkeresi (Yerleim yeri Türkiye'de bulunan en az 1 müdür atanmaldr.)

10.  Ticari iletmenin merkezinin bulunduu kaynak ülke hukukunun, ube açacak iletme için tescilde arad artlarn yerine getirildiini ve ubenin tescili için ibraz gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alnm yaz ve bir nüsha Türkçe çevirisi

6.madde de belirtilen beyannamenin aslnda, Ticaret Sicil Yönetmelii 122/a da yer alan Ticari iletmenin merkezinin bulunduu kaynak ülke hukukunun, ube açacak iletme için tescilde arad artlarn yerine getirildiinin ve ubenin tescili için ibraz gerekli olan belgelerin belirtilmesi halinde ayrca yetkili makamdan alnm yaz aranmayacaktr.

11.  Kaynak ülkede ubenin tescili için ibraz gerekli tüm belgeler

12.  Açlmas Bakanlk veya dier resmi kurumlarn iznine veya uygun görüüne tabi olan ubeler için bu izin veya uygun görü yazs

13. Kimlik formu -1 adet fotoraf

TEMSL LZAM

1.    Dilekçe

2.    Merkezin yetkili organnn veya yetkileri bulunmak kaydyla ube müdürü/lerinin ube yetkilisi ile ilgili karar (Asl ve çevirisi yaplm iki nüshas, bu belgenin, irketin tabi bulunduu ülkedeki noterler tarafndan ve o ülkedeki Türk Konsolosluu veya Türkiye'deki Dileri Bakanl tarafndan ya da Yabanc Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldrlmas Sözlemesi hükümlerine göre onaylanm ve bunlarn noterden onayl Türkçe çevirilerinin de yaptrlm olmas gerekir.)

3.    ube temsilcisinin ube unvan ile düzenlenen noter onayl imza beyannamesi

4.    ube yetkilisi TC uyruklu ise T.C. Kimlik Dökümü yabanc uyruklu ise  tercüme edilmi noter onayl pasaport sureti ve vergi numaras dökümü

5.    ube yetkilisinin görevi kabul ettiine dair görev kabul beyan

SERMAYE ARTIRIMI

1.    Dilekçe

2.    Merkezin yetkili organnn veya sermaye artrmna karar verme yetkisi bulunmak kaydyla ube müdür/lerinin ube sermaye arttrm ile ilgili karar (Asl ve çevirisi yaplm iki nüshas, bu belgenin, irketin tabi bulunduu ülkedeki noterler tarafndan ve o ülkedeki Türk Konsolosluu veya Türkiye'deki Dileri Bakanl tarafndan ya da Yabanc Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldrlmas Sözlemesi hükümlerine göre onaylanm ve bunlarn noterden onayl Türkçe çevirilerinin de yaptrlm olmas gerekir.)

3.    Sermaye tespitinin yapld Yeminli Mali Müavir / Serbest Muhasebeci Mali Müavir Faaliyet Raporu ve Faaliyet Belgesi ya da Banka dekontu

TASFYEYE GR

1.    Dilekçe

2.    Merkezin yetkili organnn tasfiyeye girie ilikin karar ( asl ve çevirisi yaplm iki nüshas, bu belgenin, irketin tabi bulunduu ülkedeki noterler tarafndan ve o ülkedeki Türk Konsolosluu veya Türkiye'deki Dileri Bakanl tarafndan ya da Yabanc Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldrlmas Sözlemesi hükümlerine göre onaylanm ve bunlarn noterden onayl Türkçe çevirilerinin de yaptrlm olmas gerekir.)

3.    Tasfiye memurunun tasfiye halinde ube unvan ile düzenlenen noter onayl imza beyannamesi

4.    Tasfiye memurunun TC kimlik numaras dökümü

5.    Tasfiye memurunun görevi kabul ettiine dair görev kabul beyan

 

TASFYE SONU

1.    Dilekçe

2.    Merkezin yetkili organnn tasfiye bilançosunun kabulüne dair karar ( asl ve çevirisi yaplm iki nüshas, bu belgenin, irketin tabi bulunduu ülkedeki noterler tarafndan ve o ülkedeki Türk Konsolosluu veya Türkiye'deki Dileri Bakanl tarafndan ya da Yabanc Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldrlmas Sözlemesi hükümlerine göre onaylanm ve bunlarn noterden onayl Türkçe çevirilerinin de yaptrlm olmas gerekir.)

3.    Merkezin yetkili organ tarafndan onaylanm, tasfiye memuru tarafndan imzalanm kapan bilançosu.

EK DOSYALAR
Tarih : 16.11.2015
/ 2188 kisi grntledi.