MARDN ODALARI/BORSALARI ARTUKLU NVERSTESݒNDE BR ARAYA GELD

MARDN ODALARI/BORSALARI ARTUKLU NVERSTESݒNDE BR ARAYA GELD

Highslide JS

TOBB/TEPAV tarafndan yürütülen “81 le 81 Akademik Danman” Projesi kapsamnda, Mardin’de yerel/ulusal/uluslararas kalknma faaliyetlerine katk amacyla tüm Odalarn/Borsalarn katlmyla düzenlenen müterek toplantlarn 13.’sü gerçekletirildi. Toplant, Nusaybin Ticaret Odas ibirliiyle Mardin Artuklu Üniversitesi ktisadî ve darî Bilimler Fakültesi’nde (MAÜ BF) icra edildi. 15 Kasm 2018’de yaplan toplantnn katlmclar öyleydi: Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas (NTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mahsum Özmen, Genel Sekreteri Abdulkadir Güne, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu lhan Özmen; Kzltepe Ticaret Borsas (KTB) Yönetim Kurulu Bakan Mehmet ahin, Genel Sekreteri Abdulkadir ahin, Genel Sekreter Yardmcs Metin Sert; Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas (KTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Velit Aydn; Mardin Ticaret ve Sanayi Odas (MTSO) Yönetim Kurulu Bakan Yardmcs Gümar Budak, Genel Sekreteri Çetin Sasa, Nusaybin Ticaret Borsas (NTB) Yönetim Kurulu Bakan Necdet Akta, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; TOBB/TEPAV, Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman ve MAÜ BF ktisat Bölümü Öretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci. Toplantnn gündem maddeleri öyleydi: Mardin Odalarnn/Borsalarnn yi Uygulama Örnekleri, Medyada Görünürlük, Mardin’e Teknopark/Teknokent Kurulmas, Odalarda/Borsalarda Proje Uzman stihdam, Akademik Danmanlk Dönem Faaliyetleri ve Aksiyon Plan. Mardin Odalarnn/Borsalarnn iyi uygulama örnekleri toplantda özel bir önemle ele alnd. Bu çerçevede, her Oda/Borsa, projelerine dair bilgi paylamnda bulundu ve bunlara ilikin müzakereler gerçekletirildi. Odalar/Borsalar itibariyle sunumu yaplan uygulamalarn/projelerin bir ksm öyle:  NTSO: Nusaybin’e Tekstilkent kurulmas; Yönetime, Personele ve üyelere yönelik eitim programlar.  KTB: Mardin Gda Analiz ve Ticaret Kapasitesinin Gelitirilmesi Güdümlü Destek Projesi; Bulgur ve Makarna Sektörüne yönelik Yunanistan ve talya Ticaret Odas Kapasite Gelitirme AB Projesi; Lisansl Depoculuk ve Yetkili Snflandrma Eitimi Teknik Destek Projesi; Kurumsal Kapasite Artrm Teknik Destek Projesi; MAÜ ktisat Örencilerine yönelik Aratrma-nceleme Program; Yönetime, Personele ve üyelere yönelik eitim programlar; Derik Halhal Zeytinya Corafî aret Projesi; Kzltepe Krmz Mercimei Corafî aret Projesi.  KTSO: Üyelere “Amaca Yönelik” memnuniyet tespit çalmalar, Yönetime, Personele ve üyelere yönelik eitim programlar.  MTSO: TOBB ibirliiyle Suriyelilerin Türkiye’ye Entegrasyonu kapsamnda “Meslek Edindirme Projesi”.  NTB: DKA’dan Proje Hazrlamaya likin Teknik Destek Projesi; Hububat Analiz Laboratuar kurulmasna yönelik altyap çalmalar; Stratejik Plan kapsamnda “Üye Tevik Merkezi” kurulmas; Nusaybin’de bölgeye yönelik bir “Tarm Çaltay” gerçekletirilmesi; Lisansl Depoculuk Projesi. Mardin’e Teknopark/Teknokent kurulmas mevzuu dier bir gündem maddesiydi. Bu çerçevede toplantda, müteebbislere uygun ortam hazrlamak, üniversite-sanayi arasnda köprü olmak ve bunlarn bölgesel kalknmaya katklarn artrmak amacyla Mardin’de kurulmas planlanan Teknokente ilikin bir sunum gerçekletirildi. MAÜ BF Öretim Elemanlar Dr.Ör.Üyesi Ahmet Kayaolu, Dr.Ör.Üyesi Ömer Doru, Ar.Gör. Mehmet Sadk Aydn, Ar.Gör.slam Altun ve Ar.Gör.Abdurrahman Ocakhanolu’nun da itirak ettii toplantnn bu ksmnda, Teknokent kurma düüncesi paylald ve Odalarn/Borsalarn bu sürece dair destekleri aratrld. Kurumlarn tamam bu fikre olumlu yaklatklarn ve imkânlar nispetinde katk salayacaklarn ifade ettiler. Toplantda müzakere edilen dier bir husus da Mardin Oda/Borsa Müterek Proje Ekibi ile ilgiliydi. Bu kapsamda, Odalarn/Borsalarn projelere younlamak üzere özel bir Proje Uzman pozisyonu tespit etmesinin faydas üzerinde duruldu. Odalar/Borsalar, bu konuyu gündemlerine almaya karar verdi. XIV.Müterek Toplantnn, 2019 Mart’nda Kzltepe Ticaret Borsas ev sahipliinde gerçekletirilmesi kararlatrld.


Tarih : 15.11.2018
/ 359 kii grntledi.