MARDN ODALARI/BORSALARI 15.MTEREK TOPLANTISINDA BLGE EKONOMSN ELE ALDI

MARDN ODALARI/BORSALARI 15.MTEREK TOPLANTISINDA BLGE EKONOMSN ELE ALDI

Highslide JS

24 Eylül 2019’da düzenlenen toplantnn katlmclar öyleydi: Mardin Ticaret ve Sanayi Odas (MTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mehmet Ali Tuta, Meclis Üyesi brahim Tuta, Genel Sekreteri Çetin Sasa; Kzltepe Ticaret Borsas (KTB) Yönetim Kurulu Bakan Mehmet ahin, Genel Sekreter Yardmcs Metin Sert; Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas (KTSO) Genel Sekreteri Ahmet Aslan; Nusaybin Ticaret Borsas (NTB) Yönetim Kurulu Bakan Yardmcs eyhmus Peker, Meclis Bakan Abdulhakim Aytimur, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas (NTSO) Genel Sekreteri Abdulkadir Güne; TOBB/TEPAV, Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) BF ktisat Bölümü Öretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Toplantnn gündem maddeleri öyleydi: Odalarn/Borsalarn yi Uygulamalar; Odalarn/Borsalarn Medyada Görünürlük Faaliyetleri; Sunum: Kurumlarda ‘Çalan-Dostu’ Kültürünün Yerletirilmesi ve ‘Dengeli -Hayat’ Uygulamalar; MAÜ-Oda/Borsa-TOBB-TEPAV Yayn: Mardin’in ktisadî Görünümü; MAÜ-Oda/Borsa Saha Çalmas-I: MAGROTEX’19 firmalaryla Fuara ilikin aratrma; MAÜ-Oda/Borsa Saha Çalmas-II: MAGROTEX’19 firmalaryla Mardin’in Tarm-Hayvanclk yapsna ilikin aratrma; MAÜ-Oda/Borsa Saha Çalmas-III: Mardin li/lçeleri Bankalaryla Banka-sektörler aras ilikilere dair aratrma; Üye Memnuniyet Aratrmas; Yaz dönemi Aratrma-nceleme Programna Katlm; MAÜ-Midyat Esnaf ve Sanatkârlar Odas Saha Çalmas: Vatandan esnafa ve sanatkârlara iktisadî bakn ölçmeye ilikin aratrma; MAÜ Yayn: Mardin’in iktisadî-sosyal-salk-eitim yapsna dair çalmalar; Akademik Yaynlara Destek Mevzuu; Akademik Danmanlk Dönem Faaliyetleri; Akademik Danmanlk Dönem Aksiyon Plan; Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalar Akademik Danmanlna ilikin müzakereler, Bölge ekonomisine dair müzakereler.

Toplantnn banda “Kurumlarda ‘Çalan-Dostu’ Kültürünün Yerletirilmesi ve ‘Dengeli -Hayat’ Uygulamalar” balkl bir sunum yapld. Bu kapsamda, kaynan Sanayi ve Teknoloji Bakanl’nn Anahtar Dergisi, Mays 2019 saysnda yer alan Dr. Cangül Tosun’a ait “‘Çalan-Dostu’ Kültürü ve ‘-Yaam Dengesi’ Politikalar” isimli makalenin oluturduu bir sunum yapld. Bu kapsamda, ‘mutlu ve verimli çalanlar ve kurumsal kapasitesi yüksek Odalar/Borsalar’ balamnda alnabilecek tedbirlere ilikin müzakereler gerçekletirildi.

Mardin Odalar/Borsalar, dönem içinde gerçekletirdikleri iyi uygulama örnekleri hakknda bilgiler verdi. Odalar/Borsalar itibariyle sunumu yaplan uygulamalarn/projelerin bir ksm öyle:

  • KTB: Ticaret Bakanl Destekli Ur-Ge Projesi: Mezopotamya Günei Mardin Bulguru Yeni Pazarlara Açlyor; Dicle Kalknma Ajans (DKA) Destekli , Güdümlü Destek Projesi: Mardin Gda Analiz ve Ticaret Kapasitesinin Gelitirilmesi; DKA Destekli Teknik Destek Projesi: Lisansl Depo ve Yetkili Snflandrc Eitimi; DKA Destekli Derik Halhali Zeytinya Corafî aret Projesi; DKA Destekli Kzltepe Krmz Mercimei Corafî aret Projesi; Mardin MAGROTEX’19 Uluslararas Tarm Fuar Organizasyonu; YÖREX Yöresel Ürünler Fuar katlm; TÜRB (Türkiye Ürün htisas Borsas) Yatrmc Kayt lemleri Bilgilendirme Toplants.
  • KTSO: Kzltepe Bulgur Sektörü Ur-Ge Projesi.
  • MTSO: AB, TOBB ve ilgili kurumlarn ibirliiyle Suriyelilerin Türkiye’ye Entegrasyonu kapsamnda hazrlanan “Mahir Eller Projesi”.
  • NTB: Nusaybin Hububat Ticaret Merkezi yapm fizibilitesi, DKA Destekli AB Proje Danmanlk Teknik Destek Projesi.
  • NTSO: Nusaybin’e Tekstilkent kurulmasna yönelik proje çalmalar.

Toplantnn özel gündem maddesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ibirlii ile gerçekletirilen projeler ve saha çalmalar olup bunlardan bir ksm öyledir:

  • MAGROTEX’19 firmalaryla Fuara ilikin aratrma,
  • MAGROTEX’19 firmalaryla Mardin’in Tarm-Hayvanclk yapsna ilikin aratrma,
  • Mardin li/lçeleri Bankalaryla Banka-sektörler aras ilikilere dair aratrma,
  • Üye Memnuniyet Aratrmas.

Bu tür ibirliklerinin yeni dönemde de sürdürülmesi kararlatrld. Ayrca, MAÜ ile daha kapsaml ortak akademik çalmalara yönelik iyi niyet yinelendi.

Toplantda ele alnan dier bir husus da Mardin’in ve Güneydou Anadolu Bölgesi’nin iktisadî yapsna ilikindi. Bu çerçevede, Mardin’in ve Güneydou’nun Türkiye GSYH’sindeki pay irdelendi ve bunun artrlmasna ilikin neler yaplacana dair fikir alveriinde bulunuldu. Odalar/Borsalar, bu payn artrlmas için; gerçekletirilmesi gereken alt-üst yap yatrmlarna ve katma deeri yüksek sektörlere yönelik tevik/destek programlarna vurguda bulundu. Bunun için Bölgedeki tüm Odalar/Borsalar ve ilgili kurumlarla ibirlii yaplmas ve mevcut iktisadî potansiyelin ortaya çkarlabilmesi için ortak faaliyetler icra edilmesi hususlarna dair müzakerelerde bulunuldu.

XVI.Müterek Toplantnn, 2019 Aralk’nda Nusaybin Ticaret Borsas ev sahipliinde yaplmas kararlatrld.


Tarih : 24.9.2019
/ 251 kii grntledi.