MARDN ODALARI/BORSALARI E-TCARET 2021 YILI TEMATK HEDEF OLARAK BELRLED

MARDN ODALARI/BORSALARI E-TCARET 2021 YILI TEMATK HEDEF OLARAK BELRLED

Highslide JS

Mardin’de tüm Odalarn/Borsalarn katlmyla düzenlenen ve bölgesel kalknma faaliyetlerine katk amacnn güdüldüü müterek toplantlarn 17.’si gerçekletirildi. Toplant, Nusaybin Ticaret Borsas’nn ev sahipliinde yapld.

 

16 Mart 2021’de düzenlenen toplant iki oturum eklindeydi. lki Genel Sekreterler/Yardmclar ve Akreditasyon Sorumlularyla, ikincisi ise üst ve orta yöneticilerle gerçekletirilen oturumlarn bütün katlmclar öyleydi:

Nusaybin Ticaret Borsas (NTB) Yönetim Kurulu Bakan Necdet Akta, Meclis Bakan Abdulhakim Aytimur, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Kzltepe Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Bakan Mehmet ahin, Genel Sekreteri Abdulkadir ahin, Genel Sekreter Yardmcs Metin Sert; Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas (KTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Akreditasyon Sorumlusu Ferhat Dündar; Mardin Ticaret ve Sanayi Odas (MTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mehmet Ali Tuta, Genel Sekreteri Çetin Sasa; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas (NTSO) Genel Sekreteri Abdulkadir Güne; TOBB/TEPAV, Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) BF ktisat Bölümü Öretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

 

Toplantnn gündem maddeleri öyleydi: Odalarn/Borsalarn yi Uygulamalar, Odalarn/Borsalarn Medyada Görünürlük Faaliyetleri, Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu Özel ve Karma Sektör birlii Kurulu (MAÜKÖK) ve Odalar/Borsalar, Kurumsal Yaynlar ve Odalar/Borsalar, Odalar/Borsalar ve Kurumlar Aras birlikleri, Çevrimiçi Kariyer Platformu (ÇEKAP) ve Odalarn/Borsalarn Katklar, Mardin Oda/Borsa Müterek Proje Ekibinin Faaliyetleri, Yeni Dönem Ana Faaliyet Oda: Maksimum baar için tek hedefe younlamak, Akademik Danmanlk Dönem Faaliyet Çizelgesi.

 

Mardin Odalar/Borsalar, dönem içinde gerçekletirdikleri u iyi uygulama örnekleri hakknda bilgiler verdi:

 • KTB: Büyük arazilerde fertigasyon sisteminin uygulanmasna ilikin AB projesi.
 • KTSO: Corafî iaretlere ilikin AB projesi.
 • MTSO: Midyat OSB’nin kurulu çalmalar.
 • NTB: Borsa ilemlerinde e-imza dorulama sisteminin uygulanmas.
 • NTSO: Güneydou Anadolu hracatç Birlikleri ile d ticaret eitim çalmalar.

 

Toplantda alnan kararlar öyledir:

 1. Mardin Artuklu Üniversitesi’ni ‘bölgesel kalknma odakl’ bir kurum hâline getirerek ehrine ve bölgesine katma deer seviyesini yükseltme ana hedefine odaklanan Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu Özel ve Karma Sektör birlii Kurulu (MAÜKÖK) ile Odalarn/Borsalarn muhtemel ibirlii imkânlar müzakere edildi. Yeni dönemde söz konusu Kurul ile organik ve inorganik balantlar salanarak youn bir ibirlii içine girilmesi kararlatrld.
 2. Odalarn/Borsalarn kurumsal yaynlara destek salamas konusunda müzakereler gerçekletirildi. Bu amaçla, Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi ve Akademik Danmanlk Uygulamas kapsamnda Üniversitelerle ibirlii imkânlarnn aratrld bir çalmaya katk salanmas kararlatrld.
 3. Odalar/Borsalar ve kurumlar aras ibirliklerinin yeni dönemde de sürdürülmesi kararlatrld. lk etapta Mardin Gda, Tarm ve Hayvanclk l Müdürlüü ile irtibat salanacak. Bu kapsamda, Siirt Fst fidanlar temin edilerek ve üreticilere datlarak bölgede üretimin artrlmasna katkda bulunulmas hedefleniyor. Ayrca, yer fst ekim alanlarna ilikin fikir alveriinde bulunularak bu yönde de olumlu birtakm admlar atlmas öngörülüyor.
 4. TOBB/TEPAV tarafndan yürütülen “Meslek Lisesi Örencilerinin Becerilerinin Boylamsal Olarak Takibiyle Veri Odakl Çevrimiçi Kariyer Merkezi Kurulum Projesi” hakknda müzakerelerde bulunuldu. Bu kapsamda, Çevrimiçi Kariyer Platformunun (ÇEKAP) oluturulmas sürecinde Mardin ayayla ilgili olarak Odalarn/Borsalarn gerekli katky salamalar konusunda mutabakata varld.
 5. Mardin Oda/Borsa Müterek Proje Ekibinin potansiyel faaliyetleri ele alnd. Yeni dönemde Proje Ekibinin fizikî ve sanal ortamlarda bir araya gelerek ortak proje fikirleri üzerinde çalmalar kararlatrld.
 6. Yeni Dönem Ana Faaliyet Oda hususunda müzakereler gerçekletirildi. Bu kapsamda “Maksimum baar için tek hedefe younlamak” fikri ele alnd ve Odalarn/Borsalarn birden fazla hedef tespit ederek etkinliini azaltmas yerine tek bir hedefe ulaarak maksimum çkt elde etmesi gereine dikkat çekildi. Bu çerçevede, Mardin Odalar/Borsalar, 2021 yl tematik hedefi olarak “Üyelerin e-ticaret kapasitelerini gelitirme” hedefine odaklanma karar ald. Bu amaçla, üyelerin ürünlerini e-ticaret sistemi üzerinden pazarlamas/sat ile ilgili entegrasyonu hedefleniyor. Buna ilikin faaliyetleri Müterek Proje Ekibi gerçekletirecek.

 

18.Müterek Toplantnn, Haziran aynda Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas’nn ev sahipliinde yaplmas kararlatrld.


Tarih : 16.03.2021
/ 27 kii grntledi.