MARDNN TARIM VE HAYVANCILIK YAPISINA LKN ARATIRMA RAPORU-2021

MARDNN TARIM VE HAYVANCILIK YAPISINA LKN ARATIRMA RAPORU-2021

Highslide JS

MAÜ-ODA/BORSA ARATIRMASINA GÖRE MARDN’DE TARIMSAL KAPASTE YETERSZ VE ETKNSZ KULLANILIYOR

Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalar (Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas, Kzltepe Ticaret Borsas, Mardin Ticaret ve Sanayi Odas, Nusaybin Ticaret Borsas, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas), Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu, Özel ve Karma Sektör birlii Koordinatörlüü (MAÜKÖK) ile ibirlii yaparak Mardin’in Tarim ve Hayvanclk Yapsna ilikin bir saha çalmas gerçekletirdi.

 

MAÜ ktisat Bölümü Öretim Üyesi, MAÜKÖK Koordinatörü, TOBB/TEPAV, Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci’nin koordinatörlüünde, ktisat Bölümü örencilerinin katklaryla yürütülen bu aratrma, Mardin li/lçeleri Odalarnn/Borsalarnn Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile ortak çalmas niteliindedir.

 

27-30 Ekim 2021’de düzenlenen 7.Uluslararas Mardin Tarm Ekipmanlar, Gda ve Hayvanclk Fuar’nn (Magrotex 2021) katlmc firmalaryla gerçekletirilen bu saha çalmas ile; Mardin’in tarm ve hayvanclk yapsna ilikin sorunlar, bu sektörlerle yakndan ilgili firmalarn bak açsyla tespit edilerek ilgili çözüm tekliflerinin ortaya konulmas amaçlanmaktadr.

 

8’i Mardin’den, 15’i Mardin dndan (Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Diyarbakr, stanbul, Konya, Manisa, Mara, Sinop, Urfa) olmak üzere toplamda 23 Fuar katlmcs firma ile, yüzyüze anket usülüyle gerçekletirilen aratrmada u 2 (iki) ana soruya cevap bulunmaya çalld.

 1. Mardin’deki tarm ve hayvanclk yapsna dair deerlendirmeleriniz (kapasite/sorunlar) nelerdir?
 2. Mardin’deki tarm ve hayvanclk yapsna dair sorunlarn giderilmesine yönelik neler yaplabilir?

 

Anket kapsamnda verilen cevaplar harmanland ve genel durum tespiti yaplarak deerlendirmeye tâbi tutuldu.

 

Aratrma ile ortaya çkan sonuçlar öyledir:

 • Firmalar, Mardin’de tarm ve hayvanclk kapasitesinin gereken seviyede olmadn ifade etmektedir. Bununla beraber, tarmsal kapasitenin yine de hayvanclk ile kyaslandnda daha yüksek olduunu tespit etmektedirler. Bu kapasitenin yetersizliine ilikin dile getirilen sebeplerden biri, kentleme orannn giderek artmasdr.
 • Öte yandan, tarmsal faaliyetlerin icrasna yönelik bilgi kirliliinin ve önyarglarn fazla olduu ifade edilmektedir. ehirde, verimli topraklarnn varlna ragmen, bilinçli bir ziraî faaliyet gerçekletirilmedii dile getirilmektedir. Bu çerçevede, sulamaya ve gübrelemeye ilikin bilgi eksikliklerinin varl ve bu kapsamda özellikle tarmsal sulama konusunda ciddi bir bilinçsizlik mevcut olduu dile getirilmektedir.
 • Tarmda gübre, ilaç, yakt vb. hammaddelerin maliyetinin yükseklii ise özel bir önemle dile getirilen hususlardan biridir. Bu yüksek ve sürekli fiyat artlarnn hem tarm hem de hayvancl gerilettii ortaya konmaktadr.
 • Elektrik kesintilerinin tarmsal faaliyetleri engelledii, belirtilen dier bir husustur.
 • GAP’n tamamlanmam olmas da not düülen bir baka sorundur.

 

Firmalar, Mardin'deki gda, tarm ve hayvanclk yapsna dair sorunlarn giderilmesine yönelik birtakm tekliflerde bulunmaktadr. Bunlardan bir ksm öyledir:

 • Katlmc firmalar, tarm ve hayvanclk faaliyetlerinin icrasna dair bilinçsizlik sorununa yüksek oranda dikkat çektiklerinden bunun çözümü hususunda ilk olarak eitim olgusuna yer vermektedirler. Nitekim bunu “Ziraatçiyim diyen herkesin uygun biçimde eitilmesi icap etmektedir” eklinde özetlemektedirler. Bu süreçte bata Tarm ve Hayvanclk l/lçe Müdürlükleri olmak üzere dier ilgili kurumlarnda önemli rol üstlenmesi gereine iaret etmektedirler.
 • Tarma ve hayvancla ilginin artmas için birtakm maddî imkânlar salanmas gereine deine katlmclar, bu çerçevede gübre, ilaç vb. hammaddelere yönelik desteklerin artrlmasna ihtiyaç olduunu ifade etmektedirler.
 • Ziraî faaliyetlerin artrlmasna katk salamas için ürün tantmna da yer verilmektedir. Bu çerçevede, mesela Mardin’de yetien budayn ve bundan üretilen ürünlerin (bulgur, irmik, makarna vb.) özellikle yurtdnda tantmnn yaplmas gerektii dile getirilmektedir.
 • Hayvancln artrlmas için de köy meralarnn geniletilmesi gereine dikkat çekilmektedir. Bu amaçla yem, ilaç vb. desteklerin salanmas hususuna da deinilmektedir.
 • GAP Projesi kapsamndaki sulama ve elektrik projelerinin ivedilikle tamamlanmas ise özel bir önemle dile getirilen hususlardan biridir.

 

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalar bu tür ibirlikleri yaparak ehre ve bölgeye ilikin tespitler, deerlendirmeler ve iktisat politikas teklifleri içeren benzer çalmalarn sürdürüleceini belirtti.


Tarih : 23.11.2021
/ 203 kii grntledi.