MARDNDE NVERSTE VE KURUMLAR KALKINMAYI BLGESEL APTA ELE ALIYOR

MARDNDE NVERSTE VE KURUMLAR KALKINMAYI BLGESEL APTA ELE ALIYOR

Highslide JS

MARDN’DE ÜNVERSTE VE KURUMLAR KALKINMAYI BÖLGESEL ÇAPTA ELE ALIYOR

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu, Özel ve Karma Sektör birlii Koordinatörlüü (MAÜKÖK), ehrin baz önde gelen sektör temsilcileriyle geni katlml bir Danmanlar Kurulu toplants düzenledi. Bölgesel kalknmaya yönelik strateji tespiti ve ibirlii imkânlarnn aratrlmas maksadyla gerçekletirilen toplant, Mardin Artuklu Üniversitesi’nin (MAÜ) ev sahipliinde merkez kampüste yapld.

 

9 Aralk 2021’de MAÜ Rektörü Prof. Dr. brahim Özcoar bakanlnda düzenlenen toplantnn katlmclar öyleydi: MAÜ Rektörü Yardmcs Prof. Dr. Ömer Bozkurt, MAÜKÖK Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci, MAÜKÖK Koordinatör Yardmclar Ör. Gör. Ferhat Demiralp, Dr. Ör. Üyesi Veysi Acbuca, Dr. Ör. Üyesi Ömer Doru, Dr. Ör. Üyesi ehmus Aykol, Kurul Bakan Yardmclar Dr. Ör. Üyesi Ömer Fazl Emek, Dr. Ör. Üyesi lyas Bayar; DKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanl; OSB Yönetim Kurulu Bakan Vekili Abdül Nasr Duyan, Müdür Yardmcs Remzi Frtna; Kzltepe Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Bakan Mehmet ahin, Genel Sekreter Yardmcs Metin Sert; Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas (vekalet); Mardin Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Bakan Yardmcs Kenan Özçelik; Nusaybin Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Bakan Necdet Akta, Meclis Bakan Abdülhakim Aytimur, Genel Sekreteri Abdullah Dal; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas (vekalet); Kzltepe Zahireciler Dernei Bakan Mehmet erif Öter; Bulgurcular Dernei Bakan Faysal Sun; MÜSAD Mardin ube Bakan Mehmet leri; ASKON Mardin ube Bakan Hatip Çelik; Mardin Turizm ve Otelciler Dernei Bakan Özgür Azad Gürgör.

 

MAÜKÖK Danmanlar Kurul toplantsnda genel girizgahtan sonra iki sunum gerçekletirildi:

 1. Bölgesel Kalknma Odakl Üniversite Modeli balamnda MAÜKÖK oluumunun tantm.
 2. e-ticaret modülü gelitirilmesine yönelik proje tantm.

 

Toplantda, yeni dönemde izlenecek stratejilere ilikin müzakerelerde bulunuldu. Ayrca, bu süreçte baar derecesinin artrlabilmesine ilikin potansiyel kurumsal ibirlikleri hakknda fikir paylam gerçekletirildi.

 

Toplantnn baz gündem maddeleri öyleydi:

 1. Tarm sektöründeki ürün çeitlilii, yüksek katma deerli ürünlerin promosyonu, etkin üretim biçimleri, üretimde markalama, ürün planlamas,
 2. Sanayi sektörüne arlk verilmesi, OSB saysnn artrlmas, ürünlerde markalama, ürünlerin etkin pazarlanmas, bölgeye yönelik sektörel tercihler, tekstil sektörüne önem verilmesi, tekstil sektöründe markalama,
 3. Hizmet sektörünün yeniden ve kapsaml biçimde ele alnmas, hizmet alt sektörü olarak turizm sektörüne yönelik yeni yaklamlar, faaliyet çeitlendirmesi, tantm çalmalar,
 4. Sektörel kurum ibirlikleri, kurumsal faaliyetlerin entegrasyonu.

 

Toplantda alnan kararlardan bir ksm öyledir:

 1. Tarm sektöründe ürün çeitliliine ihtiyaç vardr. Geleneksel ürünlerden yüksek katma deerli ürünlere geçilmesinde fayda vardr. Bu amaçla mesela yer fst, Siirt Fst, Derik Zeytini, maralfalfa, lavanta, sumak vb. ürünlerin promosyonu yaplabilir.
 2. Tarmda etkin üretim biçimleri uygulanmamaktadr. Bu hususta bilinçlendirme çalmalarna ihtiyaç vardr.
 3. Geciken GAP sulama kanallarna ilikin lobicilik faaliyetleri için kurumsal ibirlii yaplmaldr.
 4. Tarmsal üretimde markalamaya gidilmesi icap etmektedir. Böylece daha yüksek gelir elde edilebilecek bu da üretim kapasitesinin artrlmasna katk salayacaktr.
 5. Tarmda arz-talep dengesinin salanabilmesi ve gelir imkânlarnn artrlabilmesi için tarmsal ürün planlamasna ihtiyaç vardr. Bu kapsamda, kurumlar aras ibirlii yaplmas suretiyle çiftçilerin ürünlere ilikin yönlendirme sistemi oluturulmaldr.
 6. Sanayi sektörü bölgesel kalknmada önemli bir rol üstlendiinden buna yönelik yatrm-istihdam çalmalarna arlk verilmelidir. Bu kapsamda yeni OSB’lerin kurulmasna ihtiyaç vardr. Özellikle ihtisas OSB’leri üzerinde durulabilir.
 7. Snaî ürünlerde markalama büyük önem tamaktadr. Markalamaya dair projeler gelitirilmeli ve bu kapsamda kurumsal ibirlii yaplmas suretiyle sistematik yaklam sergilenmelidir.
 8. Snaî ürünlerin etkin pazarlanmasna ihtiyaç vardr. Bu amaçla özellikle d ticarî pazarlamaya ilikin projelere öncelik verilmelidir.
 9. Sanayide bölgeye yönelik sektörel tercihlerde bulunulmaldr. Bu maksatla mesela tekstil sektörü Mardin açsndan önem tamaktadr. Bu kapsamda, hâlihazrda gerçekletirilen fason imalât aamasndan özgün tasarm ve üretim safhasna geçilmelidir. Bu süreçte tekstilde markalama da önem arz etmektedir.
 10. Turizm sektörüne yönelik yeni yaklamlara ihtiyaç vardr. Bu kapsamda Mardin’de turistik faaliyet çeitlendirmesine gidilmelidir. Bu amaçla turizmde sistematik tantm çalmalarna gidilmelidir.
 11. Mardin’de sektörel kurum ibirliklerinde baar ve etkinlik için kurumsal faaliyetler entegre edilmelidir.

 

MAÜ ‘bir kurum hâline getirerek ehrine ve bölgesine katma deer seviyesini yükseltme ana hedefi kapsamnda ve ara hedeflerine odaklanan MAÜKÖK, benzer toplantlar daha geni kapsamda gerçekletirmeye devam edecek.


Tarih : 10.12.2021
/ 227 kii grntledi.