"Ticari krediler aniden ve ok sert bir ekilde kesilmemeli"

"Ticari krediler aniden ve ok sert bir ekilde kesilmemeli"

Highslide JS
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) Bakan M. Rifat Hisarcklolu, KOB kredilerinde yaanan daralmann zincirleme etkiyle ülkenin ve sektörlerin tamamna olumsuz yansdn belirterek, "Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Türkiye'nin öncelii mevcut üretim kapasitesini korumak olmal. Ticari krediler aniden ve çok sert bir ekilde kesilmemeli. Reel sektörün finansmana eriim taleplerine toptanc bir ekilde olumsuz baklmamal." dedi.​

stanbul Sanayi Odas (SO) Meclisi’nin temmuz ay olaan toplants, "Sanayimizin ve Üretim Hayatmzn Sorunlarnn Çözümünde Çat Örgütümüz TOBB’un Rolü, Önemi ve Beklentilerimiz" ana gündemi ile Odakule Fazl Zobu Meclis Salonu’nda gerçekletirildi.

 

Toplantya TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu, SO Yönetim Kurulu Bakan Erdal Bahçvan ve meclis üyeleri katld.

 

Toplantda konuan Hisarcklolu, milli gelir içinde sanayinin paynn yüzde 27’ye geldiini ve son 20 yln en yüksek düzeyine ulatn söyledi.

 

Sanayi yatrmlarndaki gelimenin bir göstergesi niteliindeki OSB saysnn son 20 senede 191'den 393'e yükseldiini bildiren Hisarcklolu, "OSB’si olmayan ilimiz kalmad. Yine imalat sanayi yllk ihracat 240 milyar dolar aarak rekor krd. Tüm bu baarlarda belki de en büyük pay sizlere ait. Yine sizlerin gayretleriyle, stanbul Sanayi Odamz, faaliyetlerini ve kurumsal kapasitesini her geçen sene geniletiyor. novasyondan çevreye, teknolojiden üniversite-sanayi i birliine kadar pek çok alanda, kapsaml çalmalar yaparak sanayicimize yeni ufuklar ve imkânlar kazandryor. KOB'lerimizin gelimesine ve büyümesine destek oluyor. te tüm bunlar, sanayinin ba ehrine yakan, çada bir hizmet anlaydr." ifadelerini kulland.

 

Hisarcklolu, uzun vadeli yatrm finansman imkanlarnn çoaltlmas gerektiini dile getirerek, "Merkez Bankas’nn yatrm kredileri devam ettirilmeli, hatta teknoloji projeleri için kapasitesi artrlmaldr. Zira cari açmz azaltmak, küresel tedarik zincirlerinden daha büyük bir pay almak için dev ölçekli kilit teknoloji yatrmlarna ihtiyaç var. Tevik sistemimizi de buna göre yeniden tasarlamalyz. Togg benzeri en az 5 sivil teknoloji yatrmn ülkemize kazandrrsak, teknolojide çok büyük atlm yapacamz kanaatindeyiz." deerlendirmesinde bulundu.

 

- "Togg'da seneye ihracata balayacak ve bayramz dünya pazarlarna tayacaz"

 

Hisarcklolu, 6 yl önce Türkiye’nin Otomobili projesini balattklarn hatrlatarak, " Kimse ortaya çkmazken, 5 babayiiti bir araya getirip yola çktk. Tarihimizde ilk defa, fikri mülkiyet haklarnn tamam ülkemize ait olan otomobili ürettik. 60 yllk yerli ve milli otomobil rüyamz hayata geçirdik. Togg ile sadece otomobil üretmekle kalmadk. Elektrikli, akll ve otonom teknolojilerle dönüen yeni mobilite ekosistemine de öncülük ediyoruz. Togg’un mart aynda balayan yurt içi satlarda, üretimin 6 katndan fazla talep geldi. Bu da halkmzn teveccühünü ve inancn gösterdi. Seneye inallah ihracata balayacak ve bayramz dünya pazarlarna tayacaz. Bu hayal hepimizindi, gerçekletirmenin gururunu da hep birlikte yaayacaz." eklinde konutu.

 

dünyas öngörülebilirlik istediini ve gelecee dair yol haritas beklediini iaret eden Hisarcklolu, unlar kaydetti: " planlar yapmak, önümüzü görmek ve böylece güven içinde ilerlemek için kamu tarafndan ekonomiye ilikin orta ve uzun vadeli planlarn kamuoyuyla paylalmas önemlidir. te bu kapsamda da geçen hafta, Cumhurbakan Yardmcmz sayn Cevdet Ylmaz ile bir araya geldik. Ekonominin yol haritas niteliindeki ve eylül aynda açklanmas beklenen Orta Vadeli Program'a dair önerilerimizi ilettik. Elbette sanayimizin ayakta kalmas ve büyümeye devam etmesi için, makroekonomide istikrarn ve güvenin salanmas ön arttr. Yeni ekonomi yönetiminin bu yönde hareket ederek, para politikasnda balatt normalleme admlarn memnuniyetle karladk.

 

Özellikle KOB kredilerinde yaanan daralma, zincirleme etkiyle ülkenin ve sektörlerin tamamna olumsuz yansyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Türkiye'nin öncelii mevcut üretim kapasitesini korumak olmal. Ticari krediler aniden ve çok sert bir ekilde kesilmemeli. Reel sektörün finansmana eriim taleplerine toptanc bir ekilde olumsuz baklmamal. Dün bu kapsamda önemli bir gelime yaand. Reeskont kredilerinin hacmi ve Kobilere ayrlan pay artrld, eriim artlar kolaylatrld. Yüzde 30’luk ilave döviz sat zorunluluu kaldrld. Tüm bu sadeletirme admlarn olumlu karlyor ve devam etmesini temenni ediyoruz."

 

- "Vergi sisteminin reforma ihtiyac var"

 

Rifat Hisarcklolu, Türkiye'de vergi sisteminin reforma ihtiyac olduuna dikkati çekerek, "Gerçekten çok karmak bir vergi sistemimiz var. Üstelik her geçen yl daha da karmak hale getiriyoruz. Suistimal eden az sayda kötü örnek yüzünden, milyonlarca mükellefin hayatn daha da zorlatryoruz. Bu da vergi uyumazlklarn giderek artryor. Bu yaklam deitirmemiz lazm. KDV sistemimiz de maalesef özel sektör için bir finansman sorunu haline gelmitir. ndirilemeyen KDV’nin her yl sonunda iadesi salanmal, birikmi-devreden KDV stokuna mahsup imkan getirilmeli ve KDV iadesinde daha basit bir sisteme geçilerek iade süreçleri hzlandrlmaldr. Gelir vergisi basamaklar, geçmi enflasyon dikkate alnarak yeniden düzenlenmelidir." diye konutu.

 

- SO Bakan Erdal Bahçvan

 

SO Bakan Erdal Bahçvan ise büyüme, fiyat istikrar ve finansal istikrar amaçlar arasnda çelikilerin artt ve manevra alannn darald bir ortamda, para politikas hatalar ve sistemik finansal dalgalanmalarn temel riskler olarak öne çktn küresel faizlerdeki artn tüm ekonomiler üzerindeki basky artrdn ifade etti.

 

Türkiye'de iç tasarruflarn büyümeyi finanse etmekte yetersiz kaldn belirten Bahçvan, u deerlendirmelerde bulundu: "Uluslararas sermaye girilerinin kalc ve salkl bir yap arz etmesi, bilhassa dorudan nitelikli yatrmlarn finansmandaki paynn artrlmas, her zamankinden daha önemli. Bu balamda geçtiimiz günlerde Körfez ülkelerine gerçekletirilen resmi ziyaretler kapsamnda savunma sanayi, teknoloji, yenilenebilir enerji gibi pek çok alanda yatrm, ticaret ve d finansmana yönelik salanan anlamalar ülkemiz adna umut verici.

 

sveç’in NATO’ya katlmna ilikin salanan uzlama da ülkemizin d ilikilerde bir normallemenin iaretini vermesi bakmndan kymetli. Oluan bu pozitif iklimin de desteiyle, bata Gümrük Birlii’nin güncellenmesi olmak üzere, AB ile yaadmz sorunlarn çözüm yoluna girmesi en büyük temennimiz. Bilhassa i insanlarmz için son dönemde en ciddi engellerden biri haline gelen vize sorunu konusunda acil rahatlatc admlar atlmas gerektiini yeniden hatrlatmak istiyorum."

 

(A.A.)


Tarih : 28.07.2023
/ 267 kii grntledi.