MARDN L VE LELER BANKALARI PARA-KRED ARATIRMA RAPORU

MARDN L VE LELER BANKALARI PARA-KRED ARATIRMA RAPORU

I) MUKADDME

 • Bu saha çalmas, Nisan 2017’de Mardin lindeki ve lçelerindeki klasik nitelikli kamu ve özel bankalar ve katlm bankalaryla gerçekletirilmitir.
 • Bu aratrma, Mardin li ve lçeleri Odalarnn/Borsalarnn ortak çalmas niteliindedir.
 • Çalma, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) BF ktisat Bölümü örencilerinin katklaryla yürütülmütür.

 

 

 

II) METODOLOJ

 • Toplamda 12 Banka ubesiyle görüülmütür.
 • Saha çalmas, yüzyüze anket usülüyle gerçekletirilmitir.
 • Ankette u 5 (be) ana soru klasik tarzda yöneltilmitir:
 1. Mardin’de bankalar ile sanayiciler/tüccarlar arasndaki ilikiler hakknda neler düünüyorsunuz?
 2. Mardin’de bankalar ile sanayiciler ve tüccarlar arasndaki ilikiler salam mdr?
 3. Mardin’de sanayiciler ve tüccarlar ile yaadnz sorunlar nelerdir?
 4. Kredi verirken ne tür bilgiler ve belgeler talep ediyorsunuz?
 5. Mardin’de en fazla kredi verdiiniz sektörler/faaliyet alanlar hangileridir?
 • Verilen cevaplar harmanlanarak deerlendirmeye tâbi tutulmutur. Dolaysyla cevaplarn tamam her banka için geçerli olmayabilir.
 • Anket, kapsam gerei snrl olduundan çok derinliine analizler yerine durum tespiti yaplarak genel deerlendirmelerde bulunulmutur.

 

 

 

III) ANKET ÇER

Söz konusu be soruya verilen cevaplar harmanlanarak aada sunulmaktadr:

1) Mardin’de bankalar ile sanayiciler ve tüccarlar arasndaki ilikiler hakknda neler düünüyorsunuz?

 • Bankalar, tüccarn ve sanayicinin olmazsa olmazdr.
 • yi ve kötü günde firmalarmzn yanndayz.
 • likilerin nitelii piyasa artlarna göre deimektedir.
 • Bankalar arasnda rekabet ortam mevcut olup bu da firmalarn lehinedir.
 • Yenilenmek ve büyümek isteyen firmalar bankalarla yakn iliki içindedirler.
 • Sanayiciler ve tüccarlarla iyi bir kredi ve mevduat ilikimiz mevcuttur.

 

 

2) Mardin’de bankalar ile sanayiciler ve tüccarlar arasndaki ilikiler salam mdr?

 • Mevcut konjonktürde bankalar ve iletmeler (tüccar, sanayici) ayn çatda yer aldndan ilikiler salam temeldedir.
 • Piyasa artlar olumlu ise ilikiler salam, aksi hâlde zayftr.
 • Kredi taksitleri düzenli bir ekilde yatrld takdirde ilikilerimiz salamdr.
 • likiler gayet sk ve iyidir.

 

 

3) Mardin’de sanayiciler ve tüccarlar ile yaadnz sorunlar nelerdir?

 • Kullandrlan kredilerin geri ödenmesinde sorunlar meydana gelmektedir.
 • Özellikle takibe düen kredilerde sorunlar olumaktadr.
 • Gerekli evrakn temini hususunda sorunlar yaanmaktadr.
 • Baz dsal faktörler (iktisadî kriz, güvenlik sorunlar vb.) dolaysyla ödemelerde gecikmeler meydana gelebilmektedir.
 • Kamu bankalarna yönelik önyarglar mevcut olup bu çerçevede mesela bunlarn hantal olduu düünülmektedir. Dolaysyla dier bankalar daha çok tercih edilebilmektedir.
 • Kredi limitleri üstünde borç talep edilebilmektedir.

4) Kredi verirken ne tür bilgiler ve belgeler talep ediyorsunuz?

 • Firmann vergi levhas, imza sirküleri ve tescil bilgileri,
 • Firma ortaklarnn kimlik bilgileri,
 • Firmann malî verileri (bilanço, mizan, kurumlar vergisi beyannamesi vb.),
 • Firmann ve ortaklarnn kaytl mal varlk bilgileri,
 • Firmann menkul-gayrimenkul bilgileri,
 • Firmann yatrm plan ve kapasite bilgisi,
 • Firma hakknda piyasadan elde edilen istihbarat bilgileri,
 • SGK ve Bakur dökümleri,
 • Bal bulunulan Oda/Borsa bilgileri,
 • Devam eden i sözlemeleri,
 • Firma ortaklarnn i tecrübeleri,
 • Hammadde temin maliyeti (yatrm mal/yardmc malzeme finansman için),
 • Sat yaplacak ürünün piyasas hakknda bilgiler,
 • Finansman talep edilen maln al-sat vadeleri,
 • Çiftçilik belgesi,
 • Tapu bilgileri (tarmsal krediler için),
 • Hayvan küpe listesi (hayvanclk kredisi için).

 

 

5) Mardin’de en fazla kredi verdiiniz sektörler/faaliyet alanlar hangileridir?

 • Gda (un, irmik, bulgur, ehriye, makarna, bakliyat, yem vb.) üretim tesisleri,
 • Nakliyat,
 • naat (yap-sat ve taahhüt),
 • Pazarlama faaliyetleri,
 • hracatç firmalar (özel tercih sebebi)
 • thalât finansman,
 • Sulama tesisleri ve ilgili malzemeleri,
 • Tarmsal sanayi (üreticiler),
 • Tarm sektörü (çiftçiler),
 • Hayvanclk faaliyetleri.

 

 

 

4) GENEL DEERLENDIRME

 • Mardin linde ve lçelerinde faaliyette bulunan bankalar, genel olarak i âlemi ile yakn iliki içerisindedir.
 • Bankalar, tarm, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyette bulunan hemen bütün iletmelere fon temin etmektedirler.
 • Talep edilen bilgiler-belgeler bankadan bankaya deiikilik arz edebilmektedir. Ayrca, kredi niteliine göre özel bilgi-belge talebinde de bulunulabilmektedir.
 • Normal artlarda kredilere ilikin bürokratik ilemler yani talep edilen bilgiler-belgeler ne kadar sade olursa o kadar iyidir. Fakat genel ülke ve dünya iktisadî konjonktürüne bal olarak bunlar art-azal gösterebilmektedir.
 • Bununla beraber, i âlemi de bilgi-belge temininde bazen ihmalkâr davranabilmektedir ki bu da bankalar açsndan önemli bir sorun tekil etmektedir. Özellikle eksik bilgiler-belgeler, kredilere asl onay veren banka genel müdürlükleriyle sorunlara (kredi talep reddi, tehiri vb.) yol açabilmektedir.
 • Tabiî, genel olarak Mardin’de i âlemi, kredilerine sadktr. Ancak, birtakm içsel-dsal faktörler dolaysyla sorunlar da yaanmyor deildir.
 • Mardin bankalar; genel manada tüccar, sanayici ve çiftçi kesimiyle iyi ilikiler gelitirilmesi ve ibirliinin uygun tarzda sürdürülmesi hususunda hemfikirdir.

 


Tarih : 18.5.2017 / Yer : KTSO BNASI
Hit : 1453