RESM GAZETE: Hamiline Yazl Paylar Kaydi Sisteme Alnyor

RESM GAZETE: Hamiline Yazl Paylar Kaydi Sisteme Alnyor

31.12.2020 tarih ve 31351 sayl Resmî Gazete ’de yaymlanan 7262 sayl Kitle mha Silahlarnn Yaylmasnn Finansmannn Önlenmesine likin Kanun ile 6102 sayl Türk Ticaret Kanunu’nun hamiline yazl pay senetlerinin düzenleyen maddelerinde deiiklikler yaplarak anonim irketlerde hamiline yazl pay senetlerinin ve sahiplerinin Merkezi Kayt Kuruluu’na bildirilmesi  zorunlu klnmtr.

 

 

Tebli düzenlemesine göre BST’e kote edilmemi Anonim irketlerin de hamiline yazl paylarn 31.12.2021’e kadar Merkezi Kayt Kuruluu’na bildirilmesi ve kayt edilmesi zorunluluu getirilmitir. Kanun çerçevesinde 01.01.2022 tarihi itibariyle, hamiline yazl pay senedi sahipleri, pay sahipliinden doan haklarn ancak pay sahipliinin MKK’ya bildirilmi olmas kaydyla irkete kar kullanabileceklerdir.

 


Bunun için hamiline yazl pay senedi sahiplerinin 31.12.2021 tarihine kadar ellerindeki senetlerle birlikte irket yönetim kuruluna bavurmalar gerekmektedir. Burada pay sahibine yüklenen sorumluluk bu bildirimin yaplmas ile sona ermektedir.
Pay sahibince yaplan bu bavuru üzerine irketlerin yönetim kurullarnn bavuru tarihinden itibaren 5 gün içerisinde gerekli kontrolleri de yaparak irketin hamiline yazl pay senetleri sahiplerini ile sahip olduklar paya ilikin bilgileri  MKK’ya bildirmeleri gerekmektedir.
6102 sayl yasa kapsamnda mevcut durumda TTK’nn ilgili maddesi (md.486) uyarnca, anonim irket yönetim kurullar, pay bedellerinin tamamen ödenmesi tarihinden itibaren 3 ay içinde hamiline yazl pay senedi basmna ilikin karar alp bu karar tescil ve ilan ettirerek basl hisse senetlerini ortaklara datmalar gerekmektedir. 01.04.2021 tarihi itibariyle bu kapsamda bastrlacak olan hamiline yazl pay senetlerinin, ortaklara teslim edilmeden önce, hamiline yazl pay senedi sahipleri ile sahip olduklar paylara ilikin bilgilerin MKK’ya bildirilmesi yükümlülüü de getirilmitir.

Hamiline yazl pay senedi için yaplmas gereken bildirimlerin yerine getirilmemesi halinde Suçlar ve cezalarn düzenlendii TTK. 562. Madde 13. fkrayla idari para cezas uygulanacaktr.
 Anonim irketlerin 31/12/2021 tarihinden sonra yaplacak genel kurullar için hamiline yazl pay senedi sahipleri ile ilgili Hazirun Cetveli düzenlenirken sadece MKK(Merkezi Kayt Kuruluu) tarafndan bildirilecek listeleri dikkate almalar gerekecektir.
 
Mersis kaytlarnzdan, sermaye maddesinde “hisse senetleri hamiline yazldr” ibaresinin kontrolü salanmaldr. Bu hususta Ticaret Sicili Müdürlüümüzü arayabilirsiniz.
 
MKK(Merkezi Kayt Kuruluu) ilgili sayfas için linki tklaynz.
https://www.mkk.com.tr/tr-tr/haberler/Sayfalar/Hamiline-Yazili-Paylar-Kaydi-Sisteme-Aliniyor.aspx
Bilgi edinilmesi rica olunur.

Tarih : 16.12.2021 / Yer :
Hit : 249