Oda aidatlarnn denmesi

Oda aidatlarnn denmesi

ÜYELERMZN HERHANG BR GECKME ZAMMIYLA KARILAMAMASI ÇN ADATLARINI (YILLIK ADAT VE MUNZAM ADAT) ZAMANINDA ÖDEMELER RCA OLUNUR

Yllk ADAT

5174 Sayl Kanun gereince, KIZILTEPE TCARET VE SANAY ODASI'na kaytl bulunanlardan(ahs firmalarndan, irketlerden, kooperatiflerden vs.) her yl Haziran ve Ekim aylarnda olmak üzere 2 eit taksitle tahsil edilir.

Munzam Aidat
 

Gerçek kii tacir ve sanayicilerin Gelir Vergisi’ne ilikin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplam, Tüzel kii tacir ve sanayicilerin ise Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilen Ticari Bilanço kar üzerinden %0.5  (binde 5) orannda munzam aidat tahakkuk ettirilir. Zarar eden firmalar o yl için munzam aidat ödemezler.

Not:Odalar 213 sayl Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi hükmü çerçevesinde Vergi Dairelerinden bilgi isteyebilirler. Üye tarafndan bilançonun verilmemesi ve Vergi Dairesi’nden de salanamamas halinde Yllk aidat tavannn 3 katndan az olmamak üzere, bir önceki yln munzam aidat geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir.

Munzam Aidat = Bir önceki yla ait Ticari Kazanç X %0,5 (Binde be)

Munzam aidat tavan, uygulanan aylk asgari ücretin brüt tutarnn on katdr.  2024 Yl Brüt Asgari Ücret Tutar  20.025,00 TL


Tarih : 1.02.2024 / Yer :
Hit : 52